Dokumenty

Názov podielového fondu
Všeobecné dokumenty
1.9.2019
3.12.2017
15.2.2021
10.3.2021
15.2.2021
25.5.2018
20.12.2018
Dokumenty k zabezpečenému prístupu IAD ONLINE

Pri investovaní do podielových listov podielových fondov spravovaných IAD vstupuje Investor do zmluvného vzťahu s IAD na základe Žiadosti o registráciu podielnika a vydanie podielových listov (ďalej len „Žiadosť o registráciu“) a pristupuje k Všeobecným obchodným podmienkam, k Obchodným podmienkam pre Zabezpečený prístup k údajom, k Spoločnému prevádzkovému poriadku a k Cenníku IAD. Investovanie do podielových fondov upravujú štatúty podielových fondov a predajné prospekty pre podielové fondy, do ktorých bude Investor investovať.

Formuláre

V tejto časti nájdete formuláre určené k investovaniu do podielových fondov, k sporiacim programom a pre Prístup IAD ONLINE. Tieto formuláre sú určené pre slovenských investorov. Pre investorov, ktorí sú zaregistrovaní na základe distribúcie podielových listov v Českej republike sú dostupné formuláre zverejnené na https://www.iad.sk/cs/dokumenty/

Formuláre - investovanie do podielových fondov

Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov

Formulár slúži na registráciu nového Investora, ktorý je povinný spolu so Žiadosťou o registráciu poskytnúť doklady a dokumenty potrebné na zistenie totožnosti osoby Investora a tiež každej fyzickej osoby konajúcej za Investora a ich overenie podľa článku B. bod 2. ods. 2.9. Všeobecných obchodných podmienok.

Nižšie nájdete zoznam minimálne požadovaných dokladov a dokumentov od Investora, ktorý je povinný jednotlivé dokumenty s formulárom Žiadosť o registráciu doručiť do sídla IAD, pričom IAD si môže vyžiadať aj ďalšie doklady a dokumenty potrebné na identifikáciu a zistenie totožnosti Investora a ich overenie:

 • Fyzická osoba: doklad totožnosti (t.j. občiansky preukaz alebo cestovný doklad a ak ste cudzinec s pobytom na území Slovenskej republiky, aj povolenie na pobyt v Slovenskej republike),
 • Neplnoletá fyzická osoba: rodný list, vyplnené tlačivo Dispozičné práva a doklad totožnosti zákonného zástupcu,
 • Fyzická osoba a podnikateľ: doklad totožnosti a výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný (nie starší ako tri mesiace),
 • Právnická osoba a obchodná spoločnosť alebo družstvo: výpis z obchodného registra, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Investor zapísaný (nie starší ako tri mesiace), doklad totožnosti fyzickej osoby konajúcej za Investora, vyplnený formulár Dispozičné práva a vyplnený formulár Prehlásenie investora o konečnom užívateľovi výhod,
 • Združenie fyzických alebo právnických osôb, teda právnická osoba iná ako obchodná spoločnosť alebo družstvo (napr. občianske združenie, spolok, odborová organizácia, politická strana alebo politické hnutie, cirkev alebo náboženská spoločnosť, samosprávna komora, záujmové združenie právnických osôb), účelové združenie majetku (napr. nadácia, ústav alebo fond vytvorený ako združenie majetku), jednotka územnej samosprávy (napr. obec alebo vyšší územný celok) alebo iný subjekt, o ktorom tak ustanovuje zákon (rozpočtová alebo príspevková organizácia a iné), dokument o zriadení a vzniku Investora, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný (nie starší ako tri mesiace), doklad totožnosti fyzickej osoby konajúcej za Investora, vyplnený formulár Dispozičné práva a vyplnený formulár Prehlásenie investora o konečnom užívateľovi výhod,
 • Investor, ktorý je zastúpený splnomocnencom na základe plnomocenstva - popri dokladoch a dokumentoch podľa článku B. bod 2. ods. 2.9. písm. a) až e) Všeobecných obchodných podmienok ďalej tiež písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom Investora aj doklady a dokumenty potrebné na identifikáciu a zistenie totožnosti splnomocnenca a ich overenie v rozsahu primerane podľa článku B. bod 2. ods. 2.9. písm. a) až e) Všeobecných obchodných podmienok, a doklad totožnosti fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať na základe plnomocenstva,
 • Rezident USA - ak je Investor rezidentom USA (občan USA alebo štát daňovej rezidencie Investora je USA), je povinný spolu so Žiadosťou o registráciu podielnika vyplniť aj formuláre FATCA pre fyzickú resp. právnickú osobu.

  FATCA dotazník pre fyzickú osobu
  FATCA dotazník pre právnickú osobu
  Prílohy FATCA dotazníka pre fyzickú resp. právnickú osobu - aktuálne tlačivá nájdete tu: IRS W-8 a IRS W-9

  Slovenská republika je zaradená v zozname štátov, ktoré dosiahli dohodu s USA o základnom obsahu medzivládnej zmluvy MODEL IGA 1. IAD týmto dotazníkom zisťuje väzby podielnika - fyzickej alebo právnickej osoby na USA a jeho zaradenie na účely FATCA.
  FATCA je americký zákon „Foreign Account Tax Compliance Act" zo dňa 18.10.2010, ktorý je účinný od 1. 7.2014. Pre zahraničné (teda aj slovenské) inštitúcie z neho vyplývajú určité povinnosti pri identifikácii klientov a ich overovaní, ako aj povinnosť hlásiť týmto zákonom požadované informácie o klientoch, ktorí sú daňovými rezidentmi USA. Získaním týchto informácií má zákon pomôcť USA zamedziť daňovým únikom. Ku dňu účinnosti FATCA prijala spoločnosť IAD opatrenia zabezpečujúce súlad s požiadavkami FATCA a zaregistrovala sa na stránke americkej daňovej správy (IRS) so statusom finančnej inštitúcie, ktorá je viazaná povinnosťami vyplývajúcimi z FATCA na základe medzivládnej zmluvy MODEL 1. IAD bolo jej pridelené identifikačné číslo GIIN (Global Intermediary Identification Number): L1409Z.99999.SL.703. 
  IAD je povinná v súvislosti s FATCA preverovať väzby Investorov na USA. V prípade, ak Investor uvedie v Žiadosti o registráciu a vydanie podielových listov resp. v inej zmluvnej dokumentácii s IAD, že je rezidentom USA, resp. ak sa ním v budúcnosti stane, je povinný doručiť IAD aj vyplnený dotazník FATCA spolu s prílohami. 
 • Politicky exponovaná osoba - podrobnú definíciu pojmu nájdete v dokumente: Kto je politicky exponovaná osoba.

Investor je povinný formulár Žiadosť o registráciu s príslušnými dokumentmi doručiť do sídla IAD. Formulár pozostáva zo 4 strán. Podpis Investora na Žiadosti o registráciu overuje IAD alebo Sprostredkovateľ, ktorý Žiadosť o registráciu prijíma (s Investorom spisuje), inak musí byť podpis Investora na Žiadosti o registráciu overený úradne.

Dispozičné práva

Formulár sa prikladá k Žiadosti o registráciu a vyplatenie podielových listov, ak ide o neplnoletého klienta, právnickú osobu alebo splnomocnenca.

Formulár vypĺňa Investor v prípade ak:

 • Investor oznamuje IAD fyzickú osobu, ktorej udeľuje oprávnenie (plnomocenstvo, ktorým ju splnomocňuje), aby za Investora v jeho mene nakladala s podielovými listami v majetku Investora a to vrátane žiadania ich vyplatenia alebo spätného odkupu, spôsob, a jej podpisový vzor; ak Investor udelil oprávnenie (plnomocenstvo) viacerým fyzickým osobám, musí IAD súčasne oznámiť, či musia konať spoločne alebo každá môže konať samostatne,
 • Investor, ktorý je právnickou osobou, oznamuje IAD fyzické osoby oprávnené konať za Investora v jeho mene ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu Investora a ich podpisové vzory,
 • Investor, ktorý je neplnoletý alebo nemá spôsobilosť na právne úkony, oznamuje fyzickú osobu oprávnenú konať za Investora v jeho mene ako zákonný zástupca Investora a jej podpisový vzor.

Podpis Investora musí byť overený IAD alebo Sprostredkovateľom, ktorý Dispozičné práva prijíma (s Investorom spisuje); podpis Investora na formulári Dispozičné práva je Sprostredkovateľ oprávnený overiť len ak súčasne prijíma (s Investorom spisuje) prvú Investorovu Žiadosť o registráciu. Inak musí byť podpis Investora na formulári Dispozičné práva overený úradne.

Investor môže kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť udelené Dispozičné práva. Zmenu alebo zrušenie Dispozičných práv Investor robí a podáva IAD písomne prostredníctvom formulára pre Žiadosť o poskytnutie služieb. Podpis Investora na takejto Žiadosti o poskytnutie služieb musí byť overený IAD, inak musí byť podpis Investora na formulári Žiadosť o poskytnutie služieb overený úradne.

Žiadosť o vyplatenie podielových listov

Pomocou formulára Žiadosť o vyplatenie podielových listov môže Investor požiadať o vyplatenie podielových listov  na základe žiadosti o:

 • vyplatenie podielových listov z majetku Investora
 • vyplatenie podielových listov jedného podielového fondu spojené s následným vydaním podielových listov iného podielového fondu („Prestup medzi podielovými fondmi“)

Podpis Investora na Žiadosti o vyplatenie podielových listov urobenej a podanej Investorom písomne overuje IAD, inak musí byť podpis Investora na takejto Žiadosti o vyplatenie podielových listov overený úradne.

Investor povinný spolu so Žiadosťou o vyplatenie podielových listov alebo žiadosťou o Prestup medzi podielovými fondmi poskytnúť IAD doklady a dokumenty potrebné na identifikáciu a zistenie totožnosti osoby a ich overenie podľa článku B. bod 2. ods. 2.9. Všeobecných obchodných podmienok.

V prípade, ak Investor žiada o Pravidelné vyplácanie podielových listov, môže tak urobiť prostredníctvom formulára Žiadosť o poskytnutie služieb.

Žiadosť o poskytnutie služieb

Tlačivo slúži na nahlásenie zmien: osobných alebo identifikačných údajov, podielnika, zmeny sprostredkovateľa, zmeny emailovej adresy pre elektronické zasielanie, zmeny tel. čísla pre zabezpečený prístup k údajom a pre zriadenie Pravidelného vyplácania podielových listov. 

Prostredníctvom tohto formulára má Investor možnosť podať žiadosť o:

 • Zmena údajov týkajúce sa Investora Investor je povinný prostredníctvom formulára Žiadosť o poskytnutie služieb oznámiť a preukázať bezodkladne po jej vzniku každú zmenu údajov týkajúcich sa Investora, ktoré sa uvádzajú v Žiadosti o registráciu a každú zmenu dokladov a dokumentov potrebných na identifikáciu a zistenie totožnosti osoby a ich overenie, ktoré Investor predložil IAD; ich podstatnú zmenu a to najmä:
  - zmenu mena, priezviska, adresy trvalého bydliska, korešpondenčnej adresy, druhu a čísla dokladu totožnosti, štátu daňovej rezidencie, 
  - e-mailovej adresy slúžiacej na poskytovanie informácií prostriedkami elektronickej komunikácie, Mobilného čísla na účel poskytovania služby Prístup IAD ONLINE,
  - statusu politicky exponovanej osoby, statusu rezidenta USA.

  Podpis Investora na takejto Žiadosti o poskytnutie služieb overuje IAD alebo Sprostredkovateľ (Sprostredkovateľ však nemôže overiť podpis Investora na Žiadosti o poskytnutie služieb, ktorou Investor oznamuje zmenu Mobilného čísla na účel poskytovania Prístupu IAD ONLINE), ktorý Žiadosť o poskytnutie služieb prijíma (s Investorom spisuje); inak musí byť podpis Investora overený úradne.

  Spolu so Žiadosťou o poskytnutie služieb je Investor povinný predložiť IAD doklady a dokumenty preukazujúce zmenu údajov týkajúcich sa Investora, ktoré sa uvádzajú v Žiadosti o registráciu, a aktuálne doklady a dokumenty potrebné na identifikáciu a zistenie totožnosti osoby a ich overenie, ktoré Investor predložil IAD a týka sa ich oznamovaná zmena.
 • Pravidelné vyplácanie podielových listov Investor môže prostredníctvom formulára Žiadosť o poskytnutie služieb požiadať o pravidelné vyplácanie podielových listov v majetku Investora. 

  Podpis Investora na Žiadosti o poskytnutie služieb  urobenej a podanej Investorom písomne overuje IAD, inak musí byť podpis Investora na takejto Žiadosti o poskytnutie služieb overený úradne.
 • Dispozičné práva Investor môže kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť udelené dispozičné práva prostredníctvom formulára Žiadosť o poskytnutie služieb.

  Podpis Investora na takejto Žiadosti o poskytnutie služieb musí byť overený IAD, inak musí byť podpis Investora na formulári Žiadosť o poskytnutie služieb overený úradne.

Žiadosť o poskytnutie služieb - oznámenie zmeny sprostredkovateľa

Investor môže prostredníctvom formulára Žiadosť o poskytnutie služieb - oznámenie zmeny sprostredkovateľa zmeniť osobu Sprostredkovateľa (oznámiť IAD nového Sprostredkovateľa pre Investora).

Podpis Investora na takejto Žiadosti o poskytnutie služieb overuje IAD alebo Sprostredkovateľ, ktorý Žiadosť o poskytnutie služieb prijíma (s Investorom spisuje)

Príkaz na registráciu PREVODU podielového listu

Prevodom podielového listu je zmena majiteľa podielového listu uskutočnená na základe zmluvy podľa zákona o cenných papieroch (najmä zmluvy o kúpe cenných papierov, zmluvy o darovaní cenných papierov ..) Prevodca a Nadobúdateľ žiadajú o zmenu majiteľa podielových listov v zozname podielnikov a o realizáciu prevodu podielových listov a postup upravuje Spoločný prevádzkový poriadok.

Príkazy na registráciu prevodu podielového listu dávajú Prevodca aj Nadobúdateľ písomne a spoločne na jednom formulári Oznámenie o zmene majiteľa podielových listov – PREVOD podielových listov. Pravosť podpisov Prevodcu a Nadobúdateľa  overuje IAD, inak musia byť ich podpisy overené úradne.

Nadobúdateľ je povinný k formuláru priložiť aj riadne vyplnenú Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov ak už tak neurobil v minulosti.

Príkaz na registráciu PRECHODU podielového listu

Prechodom podielového listu je zmena majiteľa podielového listu na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve, právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a postup upravuje Spoločný prevádzkový poriadok.

Príkaz na registráciu prechodu podielových listov (zmenu v osobe majiteľa podielového listu) podáva Nadobúdateľ písomne na formulári  Oznámenie o zmene majiteľa podielových listov – PRECHOD podielových listov. Pravosť podpisu Nadobúdateľa overuje IAD, inak musí byť podpis overený úradne.

Nadobúdateľ je povinný k formuláru priložiť doklad, prvopis alebo jeho úradne osvedčenú kópiu, preukazujúci oprávnenie nadobudnúť podielový list (napr. právoplatné uznesenie príslušného súdu v konaní o dedičstve, osvedčenie príslušného notára povereného súdom o dedičstve, právoplatné uznesenie príslušného súdu v inom súvisiacom konaní), inak IAD registráciu prechodu podielového listu nevykoná.

Nadobúdateľ je povinný k formuláru priložiť aj riadne vyplnenú Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov, ak už tak neurobil v minulosti. 

Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva

Vo formulári žiada oprávnená osoba (ktorou je veriteľ alebo záložca alebo NBS v súlade s § 45 ods. 6 zákona o cenných papieroch) o vznik, zmenu a zánik zmluvného záložného práva k zaknihovaným podielovým listom podielnika – záložcu. Zoznam dokladov, ktoré je potrebné priložiť, je uvedený vo formulári.

Zmluvné záložné právo k podielovým listom sa registruje v registri záložných práv k podielovým listom vedenom IAD a postup upravuje Spoločný prevádzkový poriadok. Formulár treba doručiť do sídla IAD. Ak podpis Investora neoveruje IAD, pravosť podpisu musí byť overená úradne.

Príkaz na registráciu zákonného záložného práva

Na základe formulára žiada oprávnená osoba (ktorou je príslušný štátny orgán na základe právoplatného rozhodnutia vydaného podľa osobitných predpisov) o vznik, zmenu a zánik zákonného záložného práva k zaknihovaným podielovým listom podielnika. Zoznam dokladov, ktoré je potrebné priložiť, je uvedený vo formulári. Zákonné záložné právo k podielovým listom sa registruje v registri záložných práv k podielovým listom vedenom IAD a postup upravuje Spoločný prevádzkový poriadok.

Formulár treba doručiť do sídla IAD. Ak podpis Investora neoveruje IAD, pravosť podpisu musí byť overená úradne.

Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom

Zabezpečovací prevod k podielovým listom sa registruje v registri zabezpečovacích prevodov podielových listov vedenom IAD a postup upravuje Spoločný prevádzkový poriadok.Na základe formulára oprávnená osoba (ktorou je veriteľ alebo dlžník) žiada o vznik, zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom podielnika – dlžníka. V prípade vzniku a zániku zabezpečovacieho prevodu oprávnená osoba predkladá aj formulár Oznámenie o zmene majiteľa – prevod podielových listov. Zoznam dokladov, ktoré je potrebné priložiť je uvedený vo formulári.

Zabezpečovací prevod k podielovým listom sa registruje v registri zabezpečovacích prevodov podielových listov vedenom IAD a postup upravuje Spoločný prevádzkový poriadok. Formulár treba doručiť do sídla IAD. Ak podpis Investora neoveruje IAD, pravosť podpisu musí byť overená úradne.

Príkaz na registráciu pozastavenie práva nakladať („PPN“) s podielovými listami

Na základe formulára oprávnená osoba (ktorou je majiteľ podielových listov, záložný veriteľ, obchodník s cennými papiermi na základe pokynu alebo zmluvy s podielnikom, oprávnený štátny orgán, exekútor, orgán vykonávajúci dohľad, IAD) podáva príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s podielovými listami (vznik, zrušenie) .Pozastavenie práva nakladať s podielovými listami sa registruje v Samostatnej evidencii zaknihovaných podielových listov vedenej IAD a depozitárom, a postup upravuje Spoločný prevádzkový poriadok.

Oprávnená osoba je povinná priložiť k formuláru doklady preukazujúce jej oprávnenie podať Príkaz na registráciu pozastavenie práva nakladať („PPN“) s podielovými listami. Formulár treba doručiť do sídla IAD. Ak podpis Investora neoveruje IAD, pravosť podpisu musí byť overená úradne.

Formuláre k sporiacim programom Profit,
Top Life, VIP, Istota Invest a Junior Invest

Žiadosť o zmeny v produktoch účelového sporenia PROFIT a TOP LIFE

Vo formulári Investor žiada zmenu v sume mesačného príspevku v sporení PROFIT a TOP LIFE alebo  zmenu v dobe zmluvnej viazanosti sporenia TOP LIFE.

Formulár treba doručiť do sídla IAD. Ak podpis Investora neoveruje IAD, pravosť podpisu musí byť overená úradne.

Žiadosť o zmenu náležitostí programu Variabilný investičný program, Istota Invest a Junior Invest

Vo formulári Investor žiada zmenu náležitostí (napr. zmenu cieľovej sumy, zmenu doby sporenia, mimoriadny vklad, iné) v jednotlivých programoch.

Formulár treba doručiť do sídla IAD. Ak podpis Investora neoveruje IAD, pravosť podpisu musí byť overená úradne. 

IAD ONLINE

Žiadosti pre prístup IAD ONLINE a súhlas s poskytovaním informácií elektronickou formou

Formulár treba doručiť do sídla IAD. Ak podpis Investora neoveruje IAD, pravosť podpisu musí byť overená úradne. Ak Investor prostredníctvom tohto formulára robí voči IAD len Žiadosť o pridelenie nových prístupových údajov pre Prístup IAD ONLINE alebo Súhlas s poskytovaním informácii elektronickou formou, tak podpis Investora môže overiť aj Sprostredkovateľ.

Prostredníctvom tohto formulára má Investor možnosť podať nasledujúce žiadosti:

 • Žiadosť o zriadenie Prístupu IAD ONLINE Vo formulári žiada Investor o zriadenie Prístupu IAD ONLINE a súčasne v ňom musí udeliť  Súhlas s poskytovaním informácií elektronickou formou.
 • Žiadosť o zmenu formy Prístupu IAD ONLINE Vo formulári žiada Investor o zmenu formy Prístupu IAD ONLINE a súčasne v ňom musí udeliť  Súhlas s poskytovaním informácií elektronickou formou.
 • Žiadosť o zrušenie zablokovania Prístupu IAD ONLINE Vo formulári žiada Investor o zrušenie zablokovania Prístupu IAD ONLINE. Zároveň môže požiadať o pridelenie nových prístupových údajov pre Prístup IAD ONLINE.
 • Žiadosť o pridelenie nových prístupových údajov pre Prístup IAD ONLINE Investor žiada IAD, aby mu pridelila nové Prístupové údaje pre Prístup IAD ONLINE prideľované IAD (Heslo a Šifrovací kľúč).
 • Súhlas s poskytovaním informácií elektronickou formou Investor udeľuje IAD súhlas s poskytovaním informácií prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie.
Obdobie
Ročné správy o hospodárení
Polročné správy o hospodárení
2010
-
-
-
-
2009
-
-
-
-

Správy o hospodárení zlúčených podielových fondov

Názov fondu
Ročné správy o hospodárení
Polročné správy o hospodárení
EURO Cash
Podielový fond
EURO Cash
bol zlúčený
s podielovým fondom
EURO Bond
CREO
Podielový fond CREO
bol zlúčený s podielovým
fondom Growth Opportunities
-
IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.