Dokumenty

Názov podielového fondu
Všeobecné dokumenty
1.9.2019
3.12.2017
31.1.2017
25.5.2018
20.12.2018
Dokumenty k zabezpečenému prístupu IAD ONLINE

V tejto časti nájdete tlačivá určené k investovaniu do podielových fondov, k sporiacim programom a k zriadeniu prístupu do IAD ONLINE. Tieto tlačivá sú určené pre slovenských investorov. V prípade určenia miesta výplaty v Českej republike prosíme vyplniť české tlačivá.

Tlačivá určené k investovaniu
do podielových fondov

Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov

Vypĺňa sa pri záujme o investovanie do podielových fondov. K tlačivu je potrebné priložiť ďalšie doklady nasledovne:
  

 • plnoletá fyzická osoba - fotokópiu dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas, povolenie na pobyt), 
 • neplnoletá fyzická osoba - fotokópiu rodného listu a vyplnené tlačivo Dispozičné práva
 • právnická osoba - originál alebo overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra Slovenskej republiky, resp. výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie (nie starší ako tri mesiace), vyplnené tlačivo Dispozičné práva a vyplnené tlačivo Prehlásenie investora o konečnom užívateľovi výhod 
 • fyzická osoba - podnikateľ - fotokópiu občianskeho preukazu, originál alebo overenú fotokópiu výpisu z úradného registra alebo inej úradnej evidencie (nie staršiu ako 3 mesiace) 
 • združenie - potvrdenie odborového zväzu, potvrdenie od Štatistického úradu o pridelení IČO a vyplnené tlačivo Dispozičné práva a vyplnené tlačivo Prehlásenie investora o konečnom užívateľovi výhod.

Klient je povinný kompletné tlačivo s príslušnými dokumentmi doručiť do sídla IAD. Kompletné tlačivo pozostáva zo 4 strán: Vyplniteľná strana s identifikačnými údajmi investora a finančného sprostredkovateľa, Zmluvné dojednania (2 str.), Údaje o podielových fondoch pre zasielanie platieb. Ak je žiadosť vyplnená bez prítomnosti finančného sprostredkovateľa alebo povereného pracovníka IAD, musí byť podpis klienta na tlačive úradne overený.

Politicky exponovaná osoba - podrobnú definíciu pojmu nájdete v dokumente: Kto je politicky exponovaná osoba.

Rezident USA - Ak je podielnik rezidentom USA (občan USA alebo štát daňovej rezidencie podielnika je USA), je povinný spolu so Žiadosťou o registráciu podielnika vyplniť aj tlačivá FATCA (nájdete nižšie).

Dispozičné práva

Vypĺňa podielnik v 2 prípadoch:

 • ak chce určiť iné osoby, ktoré sú oprávnené konať za podielnika v jeho mene 
 • ak je ako podielnik uvedená neplnoletá osoba alebo osoba nespôsobilá k právnym úkonom alebo právnická osoba. V takomto prípade je nutné tlačivo Dispozičné práva priložiť a odovzdať spolu s tlačivom Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov (Žiadosť o registráciu), resp. so Zmluvou o účelovom sporení a zmluvou o úschove (Zmluva).

Klient je povinný tlačivo doručiť do sídla IAD. Ak je tlačivo doručené do IAD spolu so Žiadosťou o vydanie podielových listov, podpis klienta na tlačive musí byť overená finančným sprostredkovateľom alebo povereným pracovníkom IAD, inak musí byť úradne overená. Ak je tlačivo doručené do IAD samostatne, podpis klienta na tlačive musí byť overený úradne alebo povereným pracovníkom IAD.

Súhlas s poskytovaním informácií elektronickou formou

Tlačivo je potrebné doručiť len v prípade, ak klient súhlas so zasielaním informácií neoznačil už pri vypĺňaní Žiadosti o registráciu a vydanie podielových listov.

V tlačive klient udeľuje súhlas so zasielaním informácií na svoju e-mailovú adresu (konfirmácie o obchode, ročné výpisy z konta podielnika, iné informácie o investovaní do podielových fondov).

Klient je povinný tlačivo doručiť do sídla IAD. Ak je žiadosť vyplnená bez prítomnosti finančného sprostredkovateľa alebo povereného pracovníka IAD, musí byť podpis klienta na tlačive úradne overený.

Žiadosť o vyplatenie podielových listov

V tlačive klient žiada o vyplatenie podielových listov, k tlačivu je zároveň potrebné priložiť fotokópiu občianskeho preukazu.

Klient je povinný tlačivo doručiť do sídla IAD. Ak je žiadosť vyplnená bez prítomnosti povereného pracovníka IAD, musí byť podpis klienta na tlačive úradne overený.

Žiadosť o poskytnutie služieb

V tlačive klient žiada o:

 • zmenu osobných alebo identifikačných údajov podielnika (zmena priezviska, adresy trvalého bydliska, korešpondenčnej adresy, druhu a čísla dokladu totožnosti, e-mailovej adresy slúžiacej na poskytovanie informácií elektronickou formou), 
 • zmenu mobilného telefónneho čísla k službe IAD ONLINE (zabezpečeného prístupu k údajom), pravidelné vyplácanie podielových listov, 
 • zmenu finančného sprostredkovateľa, 
 • iné zmeny.

V prípade zmeny osobných a identifikačných údajov je potrebné priložiť k tlačivu fotokópiu občianskeho preukazu.

Klient je povinný tlačivo doručiť do sídla IAD. Ak je tlačivo vyplnené bez prítomnosti finančného sprostredkovateľa alebo povereného pracovníka IAD, musí byť podpis klienta na tlačive úradne overený.

V prípade pravidelného vyplácania podielových listov alebo zmeny mobilného telefónneho čísla k službe IAD ONLINE (zabezpečeného prístupu k údajom) musí byť podpis klienta overený povereným pracovníkom IAD alebo úradne.

FATCA dotazník pre fyzickú osobu

Prílohy FATCA dotazníka pre fyzické resp. právnické osoby - aktuálne tlačivá IRS W-8 a IRS W-9

Slovenská republika je zaradená v zozname štátov, ktoré dosiahli dohodu s USA o základnom obsahu medzivládnej zmluvy MODEL IGA 1. IAD týmto dotazníkom zisťuje väzby podielnika - fyzickej alebo právnickej osoby na USA a jeho zaradenie na účely FATCA.

FATCA je americký zákon „Foreign Account Tax Compliance Act" zo dňa 18.10.2010, ktorý je účinný od 1. 7.2014. Pre zahraničné (teda aj slovenské) inštitúcie z neho vyplývajú určité povinnosti pri identifikácii klientov a ich overovaní, ako aj povinnosť hlásiť týmto zákonom požadované informácie o klientoch, ktorí sú daňovými rezidentmi USA. Získaním týchto informácií má zákon pomôcť USA zamedziť daňovým únikom. Ku dňu účinnosti FATCA prijala spoločnosť IAD Investments opatrenia zabezpečujúce súlad s požiadavkami FATCA a zaregistrovala sa na stránke americkej daňovej správy (IRS) so statusom finančnej inštitúcie, ktorá je viazaná povinnosťami vyplývajúcimi z FATCA na základe medzivládnej zmluvy MODEL 1. IAD bolo jej pridelené identifikačné číslo GIIN (Global Intermediary Identification Number): L1409Z.99999.SL.703.

IAD je povinná v súvislosti s FATCA preverovať väzby podielnikov/investorov na USA. V prípade, ak podielnik/investor uvedie v Žiadosti o registráciu a vydanie podielových listov, že je rezidentom USA, resp. ak sa ním v budúcnosti stane, je povinný doručiť IAD aj vyplnený dotazník FATCA spolu s prílohami.

Oznámenie o zmene majiteľa podielových listov - PREVOD podielových listov

Prevod podielového listu je zmena majiteľa podielového listu na základe kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy uzatvorenej podľa zákona o cenných papieroch. Na základe tlačiva prevodca (klient) a nadobúdateľ (nový majiteľ) podielového listu žiadajú o zmenu majiteľa podielových listov. K tlačivu je potrebné priložiť aj Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov (ak Žiadosť o registráciu nebola nadobúdateľom doručená už predtým) a predmetné podielové listy, pokiaľ ich má klient v úschove.

Tlačivo je potrebné doručiť do sídla IAD. Ak je tlačivo vyplnené bez prítomnosti povereného pracovníka IAD, musí byť podpis klienta a nového majiteľa na tlačive úradne overený.

Oznámenie o zmene majiteľa podielových listov - PRECHOD podielových listov

Prechodom podielového listu je zmena majiteľa podielového listu na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve, právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na základe tlačiva nadobúdateľ (dedič) podielového listu žiada o zmenu majiteľa podielových listov a je povinný priložiť napr. právoplatné uznesenie príslušného súdu v konaní o dedičstve, osvedčenie príslušného notára povereného súdom o dedičstve, právoplatné uznesenie príslušného súdu v inom súvisiacom konaní.

Ku tlačivu je potrebné priložiť Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov (ak Žiadosť o registráciu nebola doručená nadobúdateľom už predtým).

Klient (dedič) je povinný tlačivo doručiť do sídla IAD. Ak je žiadosť vyplnená bez prítomnosti povereného pracovníka IAD, musí byť podpis klienta na tlačive úradne overený.

Súhlas so spôsobom poskytovania dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID)

Tlačivo vypĺňa a podpisuje klient, ktorý má záujem investovať do podielových fondov spravovaných IAD Investments, ako potvrdenie toho, že sa oboznámil s dokumentom "Kľúčové informácie pre investorov" v zmysle zákona o kolektívnom investovaní a vyberá si spôsob akým sa s nimi bude oboznamovať.

V prípade, že klient vypĺňa aktuálnu Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov, toto tlačivo už nemusí dokladať.

Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva (zaknihované podielové listy)

Na základe tlačiva žiada oprávnená osoba (ktorou je veriteľ alebo záložca alebo NBS v súlade s § 45 ods. 6 zákona o cenných papieroch) o vznik, zmenu a zánik zmluvného záložného práva k zaknihovaným podielovým listom podielnika – záložcu. Zoznam dokladov, ktoré je potrebné priložiť, je uvedený v tlačive.

Tlačivo je potrebné doručiť do sídla IAD. Ak je tlačivo vyplnené bez prítomnosti povereného pracovníka IAD, musí byť podpis oprávnenej osoby na tlačive úradne overený

Príkaz na registráciu zákonného záložného práva (zaknihované podielové listy)

Na základe tlačiva žiada oprávnená osoba (ktorou je príslušný štátny orgán na základe právoplatného rozhodnutia vydaného podľa osobitných predpisov) o vznik, zmenu a zánik zákonného záložného práva k zaknihovaným podielovým listom podielnika. Zoznam dokladov, ktoré je potrebné priložiť, je uvedený v tlačive. Tlačivo je potrebné doručiť do sídla IAD.

Zmluvné záložné právo k listinným podielovým listom

Príkaz na registráciu vzniku, zmeny a zániku zmluvného záložného práva podáva oprávnená osoba (ktorou je veriteľ alebo záložca alebo NBS v súlade s § 45 ods. 6 zákona o cenných papieroch) spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.,  v súlade s jej Prevádzkovým poriadkom. Oprávnená osoba je povinná oznámiť to aj IAD prostredníctvom tlačiva Príkaz na registráciu zmluvného záložného právaZoznam dokladov, ktoré je potrebné priložiť, je uvedený v tlačive.Klient je povinný tlačivo doručiť do sídla IAD, podpis oprávnenej osoby musí byť overený povereným pracovníkom IAD alebo úradne.

Zákonné záložné právo k listinným podielovým listom

Príkaz na registráciu vzniku, zmeny a zániku zákonného záložného práva podáva oprávnená osoba (príslušný štátny orgán na základe právoplatného rozhodnutia vydaného podľa osobitných predpisov) spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.  v súlade s jej Prevádzkovým poriadkom, pričom musí predložiť aj podielové listy, ktoré majú byť založené, resp. na ktorých má byť vyznačená zmena alebo zánik zákonného záložného práva.

 

Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom (zaknihované podielové listy)

Na základe tlačiva oprávnená osoba (ktorou je veriteľ alebo dlžník) žiada o vznik, zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom podielnika – dlžníka. V prípade vzniku a zániku zabezpečovacieho prevodu oprávnená osoba predkladá aj tlačivo Oznámenie o zmene majiteľa – prevod podielových listov. Zoznam dokladov, ktoré je potrebné priložiť je uvedený v tlačive.
Tlačivo je potrebné doručiť do sídla IAD, podpis oprávnenej osoby musí byť overený povereným pracovníkom IAD alebo úradne.

Zabezpečovací prevod k listinným podielovým listom

Príkaz na registráciu vzniku, zmeny a zániku zabezpečovacieho prevodu podáva oprávnená osoba (veriteľ, dlžník) spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.,  v súlade s jej Prevádzkovým poriadkom.

Pozastavenie práva nakladať („PPN“) s podielovými listami

Na základe tlačiva oprávnená osoba (ktorou je majiteľ podielových listov, záložný veriteľ, obchodník s cennými papiermi na základe pokynu alebo zmluvy s podielnikom, oprávnený štátny orgán, exekútor, orgán vykonávajúci dohľad, IAD) podáva príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať (vznik, zrušenie) s podielovými listami.

Tlačivo s dokladmi, preukazujúcimi oprávnenie oprávnenej osoby podať príkaz PPN, je potrebné doručiť do sídla IAD, podpis oprávnenej osoby musí byť overený povereným pracovníkom IAD alebo úradne.

Tlačivá k sporiacim programom Profit,
Top Life, VIP, Istota Invest a Junior Invest

Žiadosť o zmeny v produktoch účelového sporenia PROFIT a TOP LIFE

Klient je povinný tlačivo s príslušnými dokumentmi doručiť do sídla IAD. Ak je tlačivo vyplnené bez prítomnosti finančného sprostredkovateľa alebo povereného pracovníka IAD, musí byť podpis klienta na tlačive úradne overený.

Žiadosť o zmenu náležitostí programu Variabilný investičný program, Istota Invest a Junior Invest

Klient je povinný tlačivo doručiť do sídla IAD. Podpis klienta na tlačive musí byť úradne overený.

Tlačivá pre prístup do IAD ONLINE

Žiadosť o zriadenie zabezpečeného prístupu k údajom

Žiadosť je určená pre tých podielnikov, ktorí nemajú zriadenú službu zabezpečeného prístupu k údajom.
Pravosť podpisu musí byť v prípade prístupu PLUS úradne overená, ak ju neoveruje pracovník poverený IAD Investments.

Žiadosť o zmenu zabezpečeného prístupu k údajom

Žiadosť je určená pre tých podielnikov, ktorí žiadajú o zmenu zabezpečeného prístupu k údajom.
Pravosť podpisu musí byť osvedčená podľa ustanovení osobitných všeobecne záväzných predpisov.

Žiadosť o zablokovanie zabezpečeného prístupu k údajom

Žiadosť je určená pre tých podielnikov, ktorí žiadajú o úplné zablokovanie zabezpečeného prístupu k údajom z dôvodu straty, alebo odcudzenia prístupových údajov k službe.

Žiadosť o zrušenie blokácie zabezpečeného prístupu k údajom + pridelenie nových prístupov

Žiadosť je určená pre tých podielnikov, ktorí žiadajú o odblokovanie zabezpečeného prístupu k údajom k službe.
Pravosť podpisu musí byť osvedčená podľa ustanovení osobitných všeobecne záväzných predpisov.

Tlačivá pre finančných sprostredkovateľov

Žiadosť o registráciu finančného sprostredkovateľa

Žiadosť je určená iba pre finančných sprostredkovateľov, ktorí nie sú v informačnom systéme IAD Investments správ. spol., a.s. registrovaní ako sprostredkovatelia – tlačivo slúži iba na registráciu finančného sprostredkovateľa v internom informačnom systéme IAD Investments  správ. spol., a.s.

Obdobie
Ročné správy o hospodárení
Polročné správy o hospodárení
2010
-
-
-
-
2009
-
-
-
-

Správy o hospodárení zlúčených podielových fondov

Názov fondu
Ročné správy o hospodárení
Polročné správy o hospodárení
EURO Cash
Podielový fond
EURO Cash
bol zlúčený
s podielovým fondom
EURO Bond
CREO
Podielový fond CREO
bol zlúčený s podielovým
fondom Growth Opportunities
-
IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.