Dokumenty

Obecné dokumenty
13.1.2019
1.9.2019
1.9.2019
3.12.2017
31.1.2017
25.5.2018
20.12.2018
Dokumenty k přístupu IAD ONLINE

V této části najdete formuláře určené k investování do podílových fondů a ke zřízení přístupu do IAD ONLINE. Tyto formuláře jsou určeny pro český investory. V případě určení místa výplaty v Slovenské republice prosíme vyplnit slovenské formuláře.

Formuláře k investování
do podílových fondů

Žádost o registraci podílnika a vydání podílových listů (SVK)

Vyplňuje se při zájmu o investování do podílových fondů. K formuláři je nutné přiložit další doklady následovně:
  

Klient je povinen kompletní formulář s příslušnými dokumenty doručit do sídla IAD. Kompletní formulář se skládá ze 4 stran: vyplnitelná strana s identifikačními údaji investora a finančního zprostředkovatele, Smluvní ujednání (2 str.), Údaje o podílových fondech pro zasílání plateb. Pokud je žádost vyplněna bez přítomnosti finančního zprostředkovatele nebo pověřeného pracovníka IAD, musí být podpis klienta na formuláři úředně ověřen.

Politicky exponovaná osoba podrobnou definici pojmu naleznete v dokumentu: Kdo je politicky exponovaná osoba.

Dispoziční práva

Vyplňuje podílník v 2 případech:

  • pokud chce určit jiné osoby,které jsou vedle ní oprávněny nakládat s jeho podílovými listy, 
  • pokud je jako podílník uveden nezletilý nebo osoba nezpůsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba. V takovém případě je nutné formulář Dispoziční práva přiložit a odevzdat spolu s formulářem Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů (Žádost o registraci) resp. se Smlouvou o účelovém spoření a smlouvou o úschově (Smlouva).

Klient je povinen formulář doručit do sídla IAD. Pokud je formulář doručen do IAD spolu se Žádostí o vydání podílových listů, podpis klienta na formuláři musí být ověřen finančním zprostředkovatelem nebo pověřeným pracovníkem IAD, jinak musí být úředně ověřen. Pokud je formulář doručen do IAD samostatně, podpis klienta na formuláři musí být ověřen úředně nebo pověřeným pracovníkem IAD.

Souhlas se zasíláním informací elektronickou formou

Formulář je nutné doručit pouze v případě, jestliže klient souhlas se zasíláním informací neoznačil již při vyplňování Žádosti o registraci a vydání podílových listů.

Ve formuláři klient uděluje souhlas se zasíláním informací na svou e-mailovou adresu (konfirmace o obchodu, roční výpisy z konta podílníka, jiné informace o investování do podílových fondů).

Klient je povinen formulář doručit do sídla IAD. Pokud je žádost vyplněna bez přítomnosti finančního zprostředkovatele nebo pověřeného pracovníka IAD, musí být podpis klienta na formuláři úředně ověřen.

Žádost o vyplacení podílových listů

Ve formuláři klient žádá o vyplacení podílových listů,k formuláři je zároveň nutné přiložit fotokopii občanského průkazu.

Klient je povinen formulář doručit do sídla IAD. Pokud je žádost vyplněna bez přítomnosti pověřeného pracovníka IAD, musí být podpis klienta na formuláři úředně ověřen.

Žádost o poskytnutí služeb

Ve formuláři klient žádá o:

  • změnu osobních nebo identifikačních údajů podílníka (změna příjmení, adresy trvalého bydliště, korespondenční adresy, druhu a čísla dokladu totožnosti, e-mailové adresy sloužící k poskytování informací elektronickou formou), 
  • změnu mobilního telefonního čísla ke službě IAD online (zabezpečeného přístupu k údajům), 
  • pravidelné vyplácení podílových listů, 
  • změnu finančního zprostředkovatele,
  • jiné změny.

V případě změny osobních a identifikačních údajů je nutné přiložit k formuláři fotokopii občanského průkazu.

Klient je povinen formulář doručit do sídla IAD. Pokud je formulář vyplněn bez přítomnosti finančního zprostředkovatele nebo pověřeného pracovníka IAD, musí být podpis klienta na formuláře úředně ověřen.

V případě pravidelného vyplácení podílových listů nebo změny mobilního telefonního čísla ke službě IAD online (zabezpečeného přístupu k údajům), musí být podpis klienta ověřen pověřeným pracovníkem IAD nebo úředně.

FATCA dotazník pro fyzickou osobu

Slovenská republika je zařazena v seznamu států, které dosáhli dohody s USA o základním obsahu mezivládní smlouvy MODEL IGA 1. IAD tímto dotazníkem zjišťuje vazby podílníka - fyzické nebo právnické osoby na USA a jeho zařazení pro účely FATCA.

FATCA je americký zákon "Foreign Account Tax Compliance Act" ze dne 18. 10. 2010, který je účinný od 1. 7. 2014. Pro zahraniční (tedy i slovenské) instituce z něj vyplývají určité povinnosti při identifikaci klientů a jejich ověřování, jakož i povinnost hlásit tímto zákonem požadované informace o klientech, kteří jsou daňovými rezidenty USA. Získáním těchto informací má zákon pomoci USA zamezit daňovým únikům. Ke dni účinnosti FATCA přijala společnost IAD Investments opatření zajišťující soulad s požadavky FATCA a zaregistrovala se na stránce americké daňové správy (IRS) se statutem finanční instituce, která je vázána povinnostmi vyplývajícími z FATCA na základě mezivládní smlouvy MODEL 1. IAD bylo jí přiděleno identifikační číslo GIIN (Global Intermediary Identification Number): L1409Z.99999.SL.703.

IAD je povinna v souvislosti s FATCA prověřovat vazby podílníků / investorů na USA. V případě, že podílník / investor uvede v Žádosti o registraci a vydání podílových listů, že je rezidentem USA, resp. pokud se jím v budoucnu stane, je povinen doručit IAD vyplněný dotazník FATCA spolu s přílohami.

Dokumenty související s FATCA - aktuální tlačivá IRS W-8 a IRS W-9

Oznámení o změně majitele podílových listů - PŘEVOD PL

Převod podílového listu je změna majitele podílového listu na základě kupní smlouvy nebo darovací smlouvy uzavřené dle zákona o cenných papírech. Na základě formuláře převodce (klient) a nabyvatel (nový majitel) podílového listu žádají o změnu majitele podílových listů. K formuláři je třeba přiložit i Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů (pokud Žádost o registraci nebyla nabyvatelem doručena již dříve) a předmětné podílové listy, pokud je má klient v úschově.

Formulář je třeba doručit do sídla IAD. Pokud je formulář vyplněn bez přítomnosti pověřeného pracovníka IAD, musí být podpis klienta a nového majitele na formuláři úředně ověřen.

Oznámení o změně majitele podílových listů - PŘECHOD PL

Přechodem podílového listu je změna majitele podílového listu na základě pravomocného rozhodnutí o dědictví, pravomocného rozhodnutí jiného státního orgánu nebo na základě jiných právních skutečností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Na základě formuláře nabyvatel (dědic) podílového listu žádá o změnu majitele podílových listů a je povinen přiložit např. pravomocné usnesení příslušného soudu v řízení o dědictví, osvědčení příslušného notáře pověřeného soudem o dědictví, pravomocné usnesení příslušného soudu v jiném souvisejícím řízení.

K formuláři je třeba přiložit Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů (pokud Žádost o registraci nebyla doručena nabyvatelem již dříve). Klient (dědic) je povinen formulář doručit do sídla IAD. Pokud je žádost vyplněna bez přítomnosti pověřeného pracovníka IAD, musí být podpis klienta na formuláři úředně ověřen.

Souhlas se způsobem poskytování dokumentu s klíčovými informacemi pro investory (KIID)

[Translate to Český:] Formulář vyplňuje a podepisuje klient, který má zájem investovat do podílových fondů spravovaných IAD Investments, jako potvrzení toho, že se seznámil s dokumentem "Klíčové informace pro investory" ve smyslu zákona o kolektivním investování a vybírá si způsob, jakým se s nimi bude seznamovat.

V případě, že klient vyplňuje aktuální Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů, formulář již nemusí dokládat.

Příkaz k registraci smluvního zástavního práva (zaknihované podílové listy)

Na základě formuláře žádá oprávněná osoba (kterou je věřitel nebo zástavce nebo NBS v souladu s § 45 odst. 6 zákona o cenných papírech) o vznik, změnu a zánik smluvního zástavního práva k zaknihovaným podílovým listům podílníka - zástavce. Seznam dokladů, které je třeba přiložit, je uveden ve formuláři.

Formulář je třeba doručit do sídla IAD. Pokud je formulář vyplněný bez přítomnosti pověřeného pracovníka IAD, musí být podpis oprávněné osoby na formuláři úředně ověřený.

Příkaz k registraci zákonného zástavního práva (zaknihované podílové listy)

Na základě formuláře žádá oprávněná osoba (kterou je příslušný státní orgán na základě pravomocného rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů) o vznik, změnu a zánik zákonného zástavního práva k zaknihovaným podílovým listům podílníka. Seznam dokladů, které je třeba přiložit, je uveden ve formuláři. Formulář je třeba doručit do sídla IAD.

Smluvní zástavní právo k listinným podílovým listem

Příkaz k registraci vzniku, změny a zániku smluvního zástavního práva podává oprávněná osoba (kterou je věřitel nebo zástavce nebo NBS v souladu s § 45 odst. 6 zákona o cenných papírech) společnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s, v souladu s jejím Provozním řádem.
Oprávněná osoba je povinna oznámit to i IAD prostřednictvím formuláře Příkaz k registraci smluvního / zástavního práva.
Seznam dokladů, které je třeba přiložit, je uveden ve formuláři.
Klient je povinen formulář doručit do sídla IAD, podpis oprávněné osoby musí být ověřen pověřeným pracovníkem IAD nebo úředně.
Zákonné zástavní právo k listinným podílovým listem
Příkaz k registraci vzniku, změny a zániku zákonného zástavního práva podává oprávněná osoba (příslušný státní orgán na základě pravomocného rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů) společnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. v souladu s jejím Provozním řádem, přičemž musí předložit podílové listy, které mají být založeny, resp. na kterých má být vyznačena změna nebo zánik zákonného zástavního práva.

Příkaz k registraci zabezpečovacího převodu k podílovým listům (zaknihované podílové listy)

Na základě formuláře oprávněná osoba (kterou je věřitel nebo dlužník) žádá o vznik, změnu nebo zánik zabezpečovacího převodu k podílovým listům podílníka - dlužníka. V případě vzniku a zániku zabezpečovacího převodu oprávněná osoba předkládá i formulář Oznámení o změně majitele - převod podílových listů. Seznam dokladů, které je třeba přiložit je uveden ve formuláři.

Formulář je třeba doručit do sídla IAD, podpis oprávněné osoby musí být ověřen pověřeným pracovníkem IAD nebo úředně. 

Zajišťovací převod k listinným podílovým listem

Příkaz k registraci vzniku, změny a zániku zabezpečovacího převodu podává oprávněná osoba (věřitel, dlužník) společnosti Centrálny depozitár cenných papieov SR, as, v souladu s jejím Provozním řádem.

Pozastavení práva nakládat ("PPN") s podílovými listy

Na základě formuláře oprávněná osoba (kterou je majitel podílových listů, zástavní věřitel, obchodník s cennými papíry na základě pokynu nebo smlouvy s podílníkem, oprávněný státní orgán, exekutor, orgán vykonávající dohled, IAD) podává příkaz k registraci pozastavení práva nakládat (vznik, zrušení) s podílovými listy.

Formulář spolu s doklady, přeukazujícimi oprávnení oprávnené osoby podat příkaz PPN, je třeba doručit do sídla IAD, podpis oprávněné osoby musí být ověřen pověřeným pracovníkem IAD nebo úředně.

Formuláře k programu pravidelného investování ZFProfit

Žádost o změny v produktu investičního programu ZFProfit

Klient je povinen formulář s příslušnými dokumenty doručit do sídla IAD. Pokud je formulář vyplněný bez přítomnosti finančního zprostředkovatele nebo pověřeného pracovníka IAD, musí být podpis klienta na formuláři úředně ověřen.

Formuláře IAD ONLINE

Žádost o zřízení zabezpečeného přístupu k údajům

Žádost je určená pro podílníky, kteří nemají zřízenou službu zabezpečeného přístupu k údajům.
Pravost podpisu musí být v případě aktivního přístupu ověřená dle ustanovení zvláštních všeobecně závazných předpisů.

Žádost o změnu zabezpečeného přístupu k údajům

Žádost je určená pro podílníky, kteří žádají o změnu zabezpečeného přístupu k údajům.
Pravost podpisu musí být ověřená dle ustanovení zvláštních všeobecně závazných předpisů.

Žádost o zablokování zabezpečeného přístupu k údajům

Žádost je určená pro podílníky, kteří žádají o úplné zablokování zabezpečeného přístupu k údajům z důvodu ztráty, nebo odcizení přístupových údajů k službě.

Žádost o zrušení blokace zabezpečeného přístupu k údajům, včetně přidělení nových přístupů

Žádost je určená pro podílníky, kteří žádají o odblokování zabezpečeného přístupu k údajům k službě.
Pravost podpisu musí být ověřená dle ustanovení zvláštních všeobecně závazných předpisů.

Období
Roční správy o hospodaření
Polroční správy o hospodaření
2013
2012
-
-
2011
-
-
2010
-
-
2009
-
-

Zprávy o hospodaření sloučených podílových fondů

Název fondu
Roční správy o hospodaření
Polroční správy o hospodaření

Informace o použití cookies na této stránce

Tato webová stránka používá soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší zkušenost s používáním naší stránky. Informace ukládáme do souborů cookies uložených ve vašem prohlížeči a díky nim víme, co vás nejvíce zajímá a díky tomu můžeme tvořit takový obsah, o který můžete mít zájem.
Na levé stránce si můžete upravit všechna nastavení v souvislosti se soubory cookies. Cookies, které jsou nezbytné k zajištění technického fungování naší webstránky jsou automaticky povoleny a nelze je zrušit, aniž by došlo k narušení některých nutných funkcionalit této stránky.