Dokumenty

Obecné dokumenty
13.1.2019
1.9.2019
1.9.2019
3.12.2017
15.2.2021
10.3.2021
15.2.2021
25.5.2018
20.12.2018
Dokumenty k přístupu IAD ONLINE

Při investování do podílových listů podílových fondů spravovaných IAD vstupuje Investor do smluvního vztahu s IAD na základě Žádosti o registraci podílníka a vydání podílových listů (dále jen "Žádost o registraci") a přistupuje k Všeobecným obchodním podmínkám, k obchodním podmínkám pro Zabezpečený přístup k údajům, k Smíšenému provoznímu řádu pokud Ceníku IAD. Investice do podílových fondů upravují statuty podílových fondů a prodejní prospekty pro podílové fondy, do kterých bude Investor investovat.

Formuláře

V této části najdete formuláře určené k investování do podílových fondů, k spořícím programem a pro Přístup IAD ONLINE. Tyto formuláře jsou určeny pro slovenský investory. Pro investory, kteří jsou registrováni na základě distribuce podílových listů v České republice jsou dostupné formuláře zveřejněny na https://www.iad.sk/cs/dokumenty/

Formuláře k investování do podílových fondů

Žádost o registraci podílnika a vydání podílových listů (SVK)

Formulář slouží k registraci nového Investora, který. je povinen spolu se Žádostí o registraci poskytnout doklady a dokumenty potřebné ke zjištění totožnosti osoby Investora a také každé fyzické osoby jednající za Investora a jejich ověření podle článku B. bod 2. odst. 2.9. Všeobecných obchodních podmínek..

Níže najdete seznam minimálně požadovaných dokladů a dokumentů od Investora, který je povinen jednotlivé dokumenty s formulářem Žádost o registraci doručit do sídla IAD, přičemž IAD si může vyžádat i další doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti Investora a jejich ověření:

 • Fyzická osoba: doklad totožnosti (tj občanský průkaz nebo cestovní doklad a pokud jste cudzinecs pobytem na území Slovenské republiky, i povolení k pobytu v Slovenské republice),
 • Nezletilá fyzická osoba: rodný list, vyplněný tiskopis Dispoziční práva a doklad totožnosti zákonného zástupce,
 • Fyzická osoba a podnikatel: doklad totožnosti a výpis z úředního rejstříku nebo jiné úřední evidence, ve které je zapsán (ne starší než tři měsíce),
 • Právnická osoba a obchodní společnost nebo družstvo: výpis z obchodního rejstříku, výpis z úředního rejstříku nebo jiné úřední evidence, ve které je Investor zapsán (ne starší než tři měsíce), doklad totožnosti fyzické osoby jednající za Investora, vyplněný formulář Dispoziční práva Dispozičné práva a vyplněný formulář Prohlášení investora o konečném uživateli výhod,
 • Sdružení fyzických nebo právnických osob, tedy právnická osoba jiná než obchodní společnost nebo družstvo, (např. Občanské sdružení, spolek, odborová organizace, politická strana nebo politické hnutí, církev nebo náboženská společnost, samosprávná komora, zájmové sdružení právnických osob), účelové sdružení majetku (např. nadace, ústav nebo fond vytvořený jako sdružení majetku), jednotka územní samosprávy (např. obec nebo vyšší územní celek) nebo jiný subjekt,o kterém tak stanoví zákon (rozpočtová nebo příspěvková organizace a jiné), dokument o zřízení a vzniku investora, výpis z úředního rejstříku nebo jiné úřední evidence, ve které je zapsán (ne starší než tři měsíce), doklad totožnosti fyzické osoby jednající za investora, vyplněný formulář Dispoziční práva a vyplněný formulář Prohlášení investora o konečném uživateli výhod,
 • Investor, který je zastoupen zmocněncem na základě plné moci - vedle dokladech a dokumentech podle článku B. bod 2. ods. 2.9. písm. a) až e) Všeobecných obchodních podmínek dále také písemnou plnou moc s osvědčeným podpisem Investora i doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti zmocněnce a jejich ověření v rozsahu přiměřeně podle článku B. bod 2. ods. 2.9. písm. a) až e) Všeobecných obchodních podmínek, a doklad totožnosti fyzické osoby, která je oprávněna jednat na základě plné moci,
 • Rezident USA - li Investor rezidentem USA (občan USA nebo stát daňové rezidence Investora je USA), je povinen spolu se Žádostí o registraci podílníka vyplnit i formuláře FATCA pro fyzickou resp. právnickou osobu.

  FATCA dotazník pre fyzickou osobu
  FATCA dotazník pre právnickou osobu
  Přílohy FATCA dotazníku pro fyzickou resp. právnická osoba - aktuální tiskopisy naleznete zde: IRS W-8 a IRS W-9

  Slovenská republika je zařazena v seznamu států, které dosáhly dohodu s USA o základním obsahu mezivládní smlouvy MODEL IGA 1. IAD tímto dotazníkem zjišťuje vazby podílníka - fyzické nebo právnické osoby na USA a jeho zařazení pro účely FATCA.
  FATCA je americký zákon "Foreign Account Tax Compliance Act" ze dne 18.10.2010, který je účinný od 1. 7.2014. Pro zahraniční (tedy i slovenské) instituce z něj vyplývají určité povinnosti při identifikaci klientů a jejich ověřování, jakož i povinnost hlásit tímto zákonem požadované informace o klientech, kteří jsou daňovými rezidenty USA. Získáním těchto informací má zákon pomoci USA zamezit daňovým únikům. ke dni účinnosti FATCA přijala společnost IAD opatření zajišťující soulad s požadavky FATCA a zaregistrovala se na stránce americké daňové správy (IRS) se statusem finanční instituce, která je vázána povinnostmi vyplývajícími z FATCA na základě mezivládní smlouvy MODEL 1. IAD bylo jí přiděleno identifikační číslo GIIN (Global Intermediary Identification Number): L1409Z.99999.SL.703. 
  IAD je povinna v souvislosti s FATCA prověřovat vazby Investory na USA. V případě, že Investor uvede v Žádosti o registraci a vydání podílových listů resp. v jiné smluvní dokumentaci s IAD, že je rezidentem USA, resp. pokud se jím v budoucnu stane, je povinen doručit IAD i vyplněný dotazník FATCA spolu s přílohami. 
 • Politicky exponovaná osoba - podrobnou definici pojmu najdete v dokumentu: Kdo je politicky exponovaná osoba.

Investor je povinen formulář Žádost o registraci s příslušnými dokumenty doručit do sídla IAD. Formulář sestává ze 4 stran. Podpis Investora na Žádosti o registraci ověřuje IAD nebo Zprostředkovatel, který Žádost o registraci přijímá (s Investorům sepisuje), jinak musí být podpis Investora na Žádosti o registraci ověřený úředně.

Dispoziční práva (SK)

Formulář se přikládá k Žádosti o registraci a vyplacení podílových listů, pokud jde o nezletilého klienta, právnickou osobu nebo zmocněnce.

Formulář vyplňuje Investor v případě pokud:

 • Investor oznamuje IAD fyzickou osobu, jejíž uděluje oprávnění (plná moc, kterým ji zmocňuje), aby za Investora jeho jménem nakládala s podílovými listy v majetku Investora a to včetně žádostí jejich vyplacení nebo zpětného odkupu, způsob, a její podpisový vzor; pokud Investor udělil oprávnění (plná moc) více fyzickým osobám, musí IAD současně oznámit, zda musí jednat společně nebo každá může jednat samostatně,
 • Investor, který je právnickou osobou, oznamuje IAD fyzické osoby oprávněné jednat za Investora jeho jménem jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu Investora a jejich podpisové vzory,
 • Investor, který je nezletilý nebo nemá způsobilost k právním úkonům, oznamuje fyzickou osobu oprávněnou jednat za Investora jeho jménem jako zákonný zástupce Investora a její podpisový vzor.

Podpis Investora musí být ověřen IAD nebo Zprostředkovatelem, který Dispoziční práva přijímá (s Investorům sepisuje); podpis Investora na formuláři Dispoziční práva je Zprostředkovatel oprávněn ověřit pouze pokud současně přijímá (s Investorům sepisuje) první investorových Žádost o registraci. Jinak musí být podpis Investora na formuláři Dispoziční práva ověřený úředně.

Investor může kdykoliv změnit nebo zrušit uděleno Dispoziční práva. Změnu nebo zrušení dispozičních práv Investor dělá a podává IAD písemně prostřednictvím formuláře pro Žádost o poskytnutí služeb. Podpis Investora na takové Žádosti o poskytnuí služeb musí být ověřen IAD, jinak musí být podpis Investora na formuláři Žádost o poskytnutí služeb ověřený úředně.

Žádost o vyplacení podílových listů

Pomocí formuláře Žádost o vyplacení podílových listů může Investor požádat o vyplacení podílových listů na základě žádosti o:

 • vyplacení podílových listů  z majetku Investora
 • vyplacení podílových listů jednoho podílového fondu spojené s následným vydáním podílových listů jiného podílového fondu („Přestup mezi podílovými fondy“)

Podpis Investora na Žádosti o vyplacení podílových listů nebo na Žádosti o poskytnutí služeb udělané a podané Investorům písemně ověřuje IAD, jinak musí být podpis Investora na takové Žádosti o vyplacení podílových listů nebo na Žádosti o poskytnutí služeb ověřený úředně.

Investor je povinen spolu se Žádostí o vyplacení podílových listů nebo žádostí o Přestup mezi podílovými fondy poskytnout IAD doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti osoby a jejich ověření podle článku B. bod 2. ods. 2.9. Všeobecných obchodních podmínek.

V případě, že Investor žádá o Pravidelné vyplácení podílových listů, může tak učinit prostřednictvím formuláře Žádost o poskytnutí služeb.

Žádost o poskytnutí služeb

Formulář slouží k nahlášení změn: osobních nebo identifikačních údajů, podílníka, změny zprostředkovatele, změny emailové adresy pro elektronické zasílání, změny tel. čísla pro zabezpečený přístup k údajům a pro zřízení Pravidelného vyplácení podílových listů. 

Prostřednictvím tohoto formuláře má Investor možnost podat žádost o:

 • Změnu údajů týkajících se Investora Investor je povinen prostřednictvím formuláře Žádost o poskytnutí služeb oznámit a prokázat neprodleně po jejím vzniku každou změnu údajů týkajících se Investora, které jsou uvedeny v Žádosti o registracia každou změnu dokladů a dokumentů potřebných k identifikaci a zjištění totožnosti osoby a jejich ověření, které investor předložil IAD; jejich podstatnou změnu a to zejména:
  - změnu jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, korespondenční adresy, druhu a čísla dokladu totožnosti, státu daňové rezidence, 
  - e-mailové adresy sloužící k poskytování informací prostředky elektronické komunikace, Mobilního čísla za účelem poskytování služby Přístup IAD ONLINE,
  - statusu politicky exponované osoby, statusu rezidenta USA.

  Podpis Investora na takové Žádosti o poskytnutí služeb ověřuje IAD nebo Zprostředkovatel (Zprostředkovatel však nemůže ověřit podpis Investora na Žádosti o poskytnutí služeb, kterou Investor oznamuje změnu Mobilního čísla za účelem poskytování Přístupu IAD ONLINE), který Žádost o poskytnutí služeb přijímá (s Investorům sepisuje) ; jinak musí být podpis Investora ověřen úředně.

  Spolu se Žádostí o poskytnutí služeb je Investor povinen předložit IAD doklady a dokumenty prokazující změnu údajů týkajících se Investora, které jsou uvedeny v žádosti o registraci, a aktuální doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti osoby a jejich ověření, které Investor předložil IAD a týká se jejich sdělována změna.
 • Změnu Zprostředkovatele Investor může prostřednictvím formuláře Žádost o poskytnutí služeb změnit osobu Zprostředkovatele (oznámit IAD nového Zprostředkovatele pro Investora).

  Podpis Investora na takové Žádosti o poskytnutí služeb ověřuje IAD nebo Zprostředkovatel, který Žádost o poskytnutí služeb přijímá (s Investorům sepisuje).
 • Pravidelné vyplácení podílových listů Investor může prostřednictvím formuláře Žádost o poskytnutí služeb požádat o pravidelné vyplácení podílových listů v majetku Investora. 

  Podpis Investora na Žádosti o poskytnutí služeb udělané a podané Investorům písemně ověřuje IAD, jinak musí být podpis Investora na takové Žádosti o poskytnutí služeb ověřený úředně.
 • Dispoziční práva Investor může kdykoliv zrušit udělená dispoziční práva prostřednictvím formuláře Žádost o poskytnutí služeb.

  Podpis Investora na takové Žádosti o poskytnutí služeb musí být ověřen IAD, jinak musí být podpis Investora na formuláři Žádost o poskytnutí služeb ověřený úředně.

Oznámení o změně majitele podílových listů - PŘEVOD podílových listů

Převodem podílového listu je změna majitele podílového listu provedena na základě smlouvy podle zákona o cenných papírech (zejména smlouvy o koupi cenných papírů, smlouvy o darování cenných papírů ..) Převodce a Nabyvatel žádají o změnu majitele podílových listů v seznamu podílníků ao realizaci převodu podílových listů a postup upravuje Společný provozní řád.

Příkazy k registraci převodu podílového listu dávají Převodce i Nabyvatel písemně a společně na jednom formuláři Oznámení o změně majitele podílových listů - PŘEVOD podílových listů. Pravost podpisů Převodce a Nabyvatele ověřuje IAD, jinak musí být jejich podpisy ověřeny úředně.

Nabyvatel je povinen k formuláři přiložit fotokopii dokladu totožnosti a řádně vyplněnou Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů pokud již tak neučinil v minulosti.

Oznámení o změně majitele podílových listů - PŘECHOD podílových listů

Přechodem podílového listu je změna majitele podílového listu na základě pravomocného rozhodnutí o dědictví, pravomocného rozhodnutí jiného státního orgánu nebo na základě jiných právních skutečností stanovených obecně závaznými právními předpisy a postup upravuje Společný provozní řád.

Příkaz k registraci přechodu podílových listů (změnu v osobě majitele podílového listu) podává Nabyvatel písemně na formuláři Oznámení o změně majitele podílových listů - PŘECHOD podílových listů. Pravost podpisu Nabyvatele ověřuje IAD, jinak musí být podpis ověřen úředně.

Nabyvatel je povinen k formuláři přiložit doklad, prvopis nebo jeho úředně ověřenou kopii, prokazující oprávnění nabýt podílový list (např. Pravomocné usnesení příslušného soudu v řízení o dědictví, osvědčení příslušného notáře pověřeného soudem o dědictví, pravomocné usnesení příslušného soudu v jiném souvisejícím řízení), jinak IAD registraci přechodu podílového listu neprovede.

Nabyvatel je povinen k formuláři přiložit fotokopii dokladu totožnosti a řádně vyplněnou Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů, pokud již tak neučinil v minulosti. 

Příkaz k registraci smluvního zástavního práva

Ve formuláři žádá oprávněná osoba (kterou je věřitel nebo zástavce nebo NBS v souladu s § 45 odst. 6 zákona o cenných papírech) o vznik, změnu a zánik smluvního zástavního práva k zaknihovaným podílovým listům podílníka - zástavce. Seznam dokladů, které je třeba přiložit, je uveden ve formuláři.

Smluvní zástavní právo k podílovým listům se registruje v registru zástavních práv k podílovým listům vedeném IAD a postup upravuje Společný provozní řád. Formulář třeba doručit do sídla IAD. Pokud podpis Investora neověřuje IAD, pravost podpisu musí být ověřena úředně.

Příkaz k registraci zákonného zástavního práva

Na základě formuláře žádá oprávněná osoba (kterou je příslušný státní orgán na základě pravomocného rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů) o vznik, změnu a zánik zákonného zástavního práva k zaknihovaným podílovým listům podílníka. Seznam dokladů, které je třeba přiložit, je uveden ve formuláři. Zákonné zástavní právo k podílovým listům se registruje v registru zástavních práv k podílovým listům vedeném IAD a postup upravujeSpolečný provozní řád.

Formulář třeba doručit do sídla IAD. Pokud podpis Investora neověřuje IAD, pravost podpisu musí být ověřena úředně.

Příkaz k registraci zabezpečovacího převodu k podílovým listům

Na základě formuláře oprávněná osoba (kterou je věřitel nebo dlužník) žádá o vznik, změnu nebo zánik zabezpečovacího převodu k podílovým listům podílníka - dlužníka. V případě vzniku a zániku zabezpečovacího převodu oprávněná osoba předkládá i formulář Oznámení o změně majitele - převod podílových listů. Seznam dokladů, které je třeba přiložit je uveden ve formuláři.

Zajišťovací převod k podílovým listům se registruje v rejstříku zabezpečovacích převodů podílových listů vedeném IAD a postup upravuje Společný provozní řád. Formulár třeba doručit do sídla IAD. Pokud podpis Investora neověřuje IAD, pravost podpisu musí být ověřena úředně.

Příkaz k registraci pozastavení práva nakládat ( "PPN") s podílovými listy

Na základě formuláře oprávněná osoba (kterou je majitel podílových listů, zástavní věřitel, obchodník s cennými papíry na základě pokynu nebo smlouvy s podílníkem, oprávněný státní orgán, exekutor, orgán vykonávající dohled, IAD) podává příkaz k registraci pozastavení práva nakládat s podílovými listy ( vznik, zrušení) .Pozastavenie práva nakládat s podílovými listy se registruje v Samostatné evidenci zaknihovaných podílových listů vedené IAD a depozitářem, a postup upravuje Společný provozní řád.

Oprávněná osoba je povinna přiložit k formuláři doklady prokazující její oprávnění podat Příkaz k registraci pozastavení práva nakládat ( "PPN") s podílovými listy. Formulář třeba doručit do sídla IAD. Pokud podpis Investora neověřuje IAD, pravost podpisu musí být ověřena úředně.

Formuláře k spořícím programem PROFIT, TOP LIFE, VIP, Jistota Invest a Junior Invest

Žádost o změny v produktech účelového spoření PROFIT a TOP LIFE

Ve formuláři Investor žádá změnu v částce měsíčního příspěvku v spoření PROFIT a TOP LIFE nebo změnu v době smluvní vázanosti spoření TOP LIFE.

Formulář třeba doručit do sídla IAD. Pokud podpis Investora neověřuje IAD, pravost podpisu musí být ověřena úředně.

Žádost o změnu náležitostí programu Variabilní investiční program, Jistota Invest a Junior Invest

Ve formuláři Investor žádá změnu náležitostí (např. Změnu cílové částky, změnu doby spoření, mimořádný vklad, jiné) v jednotlivých programech.

Formulář třeba doručit do sídla IAD. Pokud podpis Investora neověřuje IAD, pravost podpisu musí být ověřena úředně. 

IAD ONLINE

Žádosti pro přístup IAD ONLINE a souhlas s poskytováním informací elektronickou formou

Formulář třeba doručit do sídla IAD. Pokud podpis Investora neověřuje IAD, pravost podpisu musí být ověřena úředně. Pokud Investor prostřednictvím tohoto formuláře dělá vůči IAD jen Žádost o přidělení nových přístupových údajů pro Přístup IAD ONLINE nebo Souhlas s poskytováním informací elektronickou formou, tak podpis Investora může ověřit i Zprostředkovatel.

Prostřednictvím tohoto formuláře má Investor možnost podat následující žádosti:

 • Žádost o zřízení Přístupu IAD ONLINE Ve formuláři žádá Investor o zřízení Přístupu IAD ONLINE a současně v něm musí udělit Souhlas s poskytováním informací elektronickou formou.
 • Žádost o změnu formy Přístupu IAD ONLINE Ve formuláři žádá Investor o změnu formy Přístupu IAD ONLINE a současně v něm musí udělit Souhlas s poskytováním informací elektronickou formou.
 • Žádost o zrušení zablokování Přístupu IAD ONLINE Ve formuláři žádá Investor o zrušení zablokování Přístupu IAD ONLINE. Zároveň může požádat o přidělení nových přístupových údajů pro Přístup IAD ONLINE.
Období
Roční správy o hospodaření
Polroční správy o hospodaření
2013
2012
-
-
2011
-
-
2010
-
-
2009
-
-

Zprávy o hospodaření sloučených podílových fondů

Název fondu
Roční správy o hospodaření
Polroční správy o hospodaření

Informace o použití cookies na této stránce

Tato webová stránka používá soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší zkušenost s používáním naší stránky. Informace ukládáme do souborů cookies uložených ve vašem prohlížeči a díky nim víme, co vás nejvíce zajímá a díky tomu můžeme tvořit takový obsah, o který můžete mít zájem.
Na levé stránce si můžete upravit všechna nastavení v souvislosti se soubory cookies. Cookies, které jsou nezbytné k zajištění technického fungování naší webstránky jsou automaticky povoleny a nelze je zrušit, aniž by došlo k narušení některých nutných funkcionalit této stránky.