Prvý realitný fond

 

Najstarší podielový fond nehnuteľností na Slovensku.

Fond je určený najmä investorom hľadajúcim perspektívu dlhodobej výkonnosti bez významných výkyvov, ktorí chcú investovať na dlhšie obdobie.
Opakovane dosahuje stabilné výnosy a investíciami do rôznych druhov nehnuteľností znižuje rizikovosť a zvyšuje potenciál svojej ziskovosti.

Prvý realitný fond

Denné údaje: 25. 11. 2021

Cena 1 podielového listu: 0,0768770000 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 302 222 991,84 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte
presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 25. 11. 2021

Od začiatku roka 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumul. / p.a.
2,74 % 0,38 % 0,77 % 1,66 % 3,19 % 10,94 %
3,52 %
18,69 %
3,48 %
131,60 %
5,75 %

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Komu je fond určený

Prvý realitný fond má charakter vyváženého fondu a je určený pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície. Fond patrí do kategórie špeciálnych podielových fondov nehnuteľností rastového charakteru a ponúka možnosť podieľať sa na stabilných výnosoch spojených s prenájmom nehnuteľností a s reálnym rastom ich hodnoty. Je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí hľadajú perspektívu dlhodobej výkonnosti bez významných výkyvov. Odporúčame ho investorom, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie dlhšie ako 5 rokov.

Správca fondu:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu:
Slovenská republika
Kategória fondu:
špeciálny fond nehnuteľností
Denominačná mena:
EUR
Bankové spojenie:
IBAN:
SK82 7500 0000 0002 5506 1913
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vytvorenia fondu:
20. 11. 2006
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
Vstupný poplatok:
do 16 596,93 €*: 3 %
nad 16 596,93 €*: individuálne
* celková kumulatívna investícia do podielových fondov
Výstupný poplatok:
0 %
Správcovský poplatok:
1,8 % p.a.
Poplatok za výkonnosť:
10%
Depozitársky poplatok:
0,192 % p.a. vrátane DPH
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID):
1
2
3
4
5
6
7
ISIN:
SK3110000682
Dôležité dokumenty:
Dokumenty a tlačivá

Vlastnosti fondu:

  • Špeciálny fond nehnuteľností
  • Stredné trhové riziko – vyvážená investičná stratégia
  • Cieľom fondu je v horizonte nad 5 rokov zabezpečiť stabilný rast investície
  • Investuje predovšetkým do nehnuteľností na slovenskom a českom trhu
  • Dbá na diverzifikáciu portfólia – investuje do rôznych typov nehnuteľností, ako sú administratívne budovy,rezidenčné a obchodné objekty, objekty služieb, cestovného ruchu a logistické centrá
  • Výnos dosahuje prostredníctvom nájmov a z trhového zhodnotenia nehnuteľností
  • Investuje aj do dlhových prevoditeľných cenných papierov v rámci lepšieho zhodnotenia dočasne voľnej likvidity
  • Lehota na vyplatenie podielových listov môže dosiahnuť až 1 rok

Investičná stratégia fondu:

Cieľom správcovskej spoločnosti je v horizonte 5 rokov dosiahnuť a zabezpečiť pre podielnikov výnos na úrovni vývoja slovenského, českého a európskeho realitného trhu. Investičná politika je zameraná na tvorbu pridanej hodnoty portfólia nehnuteľností prostredníctvom využívania vhodných investičných príležitostí vznikajúcich na realitnom trhu ako aj prostredníctvom efektívneho výkonu správy jednotlivých nehnuteľností s cieľom maximalizácie využitia možností jednotlivých nehnuteľností.
Podielový fond investuje najmä do realitných aktív - nehnuteľností v oblasti administratívy, logistiky, bývania, obchodu a cestovného ruchu, resp. iných realitných aktív formou priamych investícií, ako aj nepriamo prostredníctvom investícií do realitných spoločností v týchto segmentoch realitného trhu. Realitné aktíva môžu tvoriť až 90% objemu majetku podielového fondu. Podielový fond môže investovať aj do prevoditeľných cenných papierov (napr. hypotekárne záložné listy, dlhopisy) a prevoditeľných cenných papierov, ktorých výnos je odvodený od vývoja realitného trhu (napr. property linked notes).

Faktory ktoré ovplyvňujú hodnotu majetku vo fonde:

Významný vplyv:

Všeobecné trhové riziko, ktoré vyplýva zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.

Priemerný vplyv:

Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu.
Trhové riziko vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií a komodít, vývoj hodnoty nájomného v rôznych segmentoch realitného trhu alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Špecifické trhové riziko, ktoré vyplýva zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja, ktorá je zapríčinená činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja ako aj miery likvidity jednotlivých aktív na trhu.
Menové riziko, ktoré  vyplýva zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko, ktoré vyplýva zo zmien úrokových mier.
Všeobecné akciové riziko vyplýva zo zmeny ceny akciového nástroja zapríčinenej zmenami cien majetkových cenných papierov, a to bez vplyvu činiteľov týkajúcich sa emitenta príslušného finančného nástroja.
Akciové riziko, ktoré vyplýva zo zmien cien majetkových cenných papierov a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.
Riziko udalosti vzniká v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom; riziko udalosti zahŕňa aj pohyb rizika na produkty úrokovej sadzby alebo riziko významných zmien alebo skokov cien akcií.

Kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu

Nehnuteľnosti v portfóliu fondu

Administratívna budova - sídlo IAD Investments

Administratívna budova - sídlo IAD Investments

Bratislava, celková úžitková plocha 3 124 m2, rok nadobudnutia: 2007

Administratívna budova situovaná v atraktívnej lokalite neďaleko centra Bratislavy. V budove sa nachádzajú administratívne a obchodné priestory vrátane priestranných podzemných garáží.

Administratívna budova D48

Administratívna budova D48

Varšava, celková úžitková plocha: 26.173 m2, rok nadobudnutia: 2020

D48 je moderná administratívna budova triedy A vo varšavskej štvrti Mokotów, ktorá bola uvedená do prevádzky v auguste 2017. Budova v tvare "L" pozostáva z dvoch krídiel s 11. a 8. poschodiami. Pre pohodlie nájomcov a zamestnancov poskytuje D48 priestory pre obchod a služby s reštauráciami, priestranné terasy usporiadané na troch poschodiach, chillout zónu ako aj zelené plochy s modernou architektúrou. Medzi najväčších nájomcov patria popredné poľské a medzinárodné spoločnosti SMYK, Intrum, Gemius a mFinanse (patriaca do skupiny mBank).

 

 

STEINERKA Business Center

STEINERKA Business Center

Bratislava, celková úžitková plocha: 12 000 m2, rok nadobudnutia: 2018

Administratívna budova STEINERKA Business Center má viac ako 12 000m2 a na siedmych poschodiach kombinuje administratívnu časť s priestormi určenými na poskytovanie služieb (900m2) a tiež 190 parkovacích miest. Kolaudácia prebehla koncom roka 2017 a prví nájomcovia sa do nových administratívnych priestorov sťahovali v marci 2018. V súčasnosti medzi najväčších nájomcov patria medzinárodné spoločnosti Deutche Telekom Services Europe a Lucron Group.

Twin City A

Twin City A

Bratislava, celková úžitková plocha: 16 500 m2, rok nadobudnutia: 2016

Twin City A sa nachádza v dynamicky sa rozvíjajúcej obchodnej štvrti na Mlynských Nivách v Bratislave. Stavba bola dokončená v roku 2015, pričom ponúka približne 16 500 m2 prenajímateľnej plochy a je plne obsadená radom prestížnych nájomcov, akými sú napríklad spoločnosti PWC, Merck Sharp&Dohme, Bayer, BNP Paribas Slovensko či Sfera.

Laugaricio

Laugaricio

Trenčín, celková úžitková plocha: 26 000 m2, rok nadobudnutia: 2016

OC Laugaricio bolo otvorené v roku 2009 a je dominantným obchodným centrom trenčianskeho regiónu. Spádová oblasť s dojazdom do 30 minút zahŕňa približne 250 000 obyvateľov. Na ploche 26 000 m2 ponúka OC Laugaricio viac ako 120 značiek. Medzi nájomcov patria medzinárodne známe značky C&A, CCC, H&M, New Yorker alebo Reserved. Poloha OC Laugaricio umožňuje jeho ďalšie potenciálne rozšírenie o 15 000 m2.

Holidaypark

Holidaypark

Kováčová, celková úžitková plocha: 178 000 m2, rok nadobudnutia: 2012

Rekreačný a kúpeľný areál vytvára príjemné prostredie pre svojich návštevníkov, určené na zábavu a relax. Súčasťou investície sú aj rozsiahle stavebné pozemky susediace s týmto areálom. Výnimočnú pridanú hodnotu investícii dáva blízkosť dvoch veľkých miest Banskej Bystrice a Zvolena (4 km).

Logistický park South Base

Logistický park South Base

Budapešť, celková úžitková plocha: 27 000 m2, rok nadobudnutia: 2018

Logistický park South Base tvorí kombinácia mestských logistických a veľkoplošných skladových jednotiek. Priemyselný park Dunaharaszti, kde sa logistický park South Base nachádza, je vzdialený približne 15 km od centra Budapešti. Sklady ponúkajú takmer 27 000 m2 prenajímateľnej plochy logistických priestorov. Skladové jednotky v logistickom parku sú v súčasnosti plne prenajaté. Zloženie nájomcov tvorí vyvážený mix maďarských pobočiek veľkých nadnárodných spoločností a lokálnych, malých a stredne veľkých spoločností.

Logistický park

Logistický park

Bratislava, celková úžitková plocha: 66 000 m2, rok nadobudnutia: 2010

Logistický areál sa nachádza v priemyselnej zóne bratislavskej mestskej časti Nové mesto. Na pozemkoch sa nachádza viacero skladovacích priestorov, výrobné haly, dielne a administratívne budovy. Areál je komplexne vybavený inžinierskymi sieťami.

Fotovoltaické  elektrárne

Fotovoltaické elektrárne

Obec Iža, Dolná Strehová, celková úžitková plocha: 87 600 m2, rok nadobudnutia: 2011, 2012

Dve fotovoltaické elektrárne sa nachádzajú na južnom Slovensku v lokalite s najlepšími podmienkami slnečného žiarenia. Na základe dlhodobých nájomných kontraktov a štátom garantovanej úrovni výkupných cien je predpoklad zabezpečenia stabilných výnosov do budúcnosti.

Pozemky určené na výstavbu logistického centra

Pozemky určené na výstavbu logistického centra

Vroclav, Poľsko, celková úžitková plocha 75 000 m2, rok nadobudnutia: 2021

Pozemky sú určené na výstavbu logistického centra a nachádzajú sa 10 minút od centra, 15 minút od medzinárodného letiska a počítajú s priamym napojením na medzinárodné diaľničné spojenia. S výstavbou prvej logistickej haly sa už začalo a nájomcom bude prepravná spoločnosť DPD. Logistické centrum po jeho dokončení bude predstavovať 70.000 m2 skladových priestorov v moderných smart halách a 5.000 m2 kancelárskych priestorov.

Bytový komplex Nová Nitra

Bytový komplex Nová Nitra

Nitra – Staré mesto, celková úžitková plocha: 47 800 m2, rok nadobudnutia: 2008

Projekt Nová Nitra sa nachádza v širšom centre Nitry. Nová mestská štvrť ponúka možnosti nielen pre bývanie, prácu, ale aj pre zábavu, nákupy a trávenie voľného času.

Aký produkt je pre mňa najvhodnejší?

Zodpovedaním štyroch jednoduchých otázok zístíte, ktorý z našich produktov je pre Vás najvhodnejší.

Dotazník investora

Investičná kalkulačka

Vypočítajte si ako si zhodnotíte vaše finančné prostriedky.

Vypočítať

Kontaktný formulár

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

OZVITE SA NÁM

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.