Protected Equity 2

Podielový fond s výborným pomerom výkonnosti a rizika.
Fond zaisťuje výšku investovaného kapitálu.
Odporúčaný investičný horizont je obdobie viac ako 2 roky.

 

 

Protected Equity 2

Denné údaje: 25. 11. 2021

Cena 1 podielového listu: 0,0381190000 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 1 876 464,86 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Protected Equity 2, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte
presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 25. 11. 2021

Od začiatku roka 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumul. / p.a.
2,04 % 0,13 % 0,15 % 0,66 % 3,63 % 7,30 %
2,37 %
8,76 %
1,69 %
14,86 %
1,10 %

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Komu je fond určený

Podielový fond je určený pre konzervatívnych investorov investujúcich v eurách, ktorí požadujú participáciu na raste akciových trhov a zároveň ochranu kapitálu pred rizikovou maximalizáciou výnosu. Odporúčaný investičný horizont je minimálne dva roky, so začiatkom v prvý deň stanoveného zaisťovacieho obdobia (Podrobnú informáciu o stanovenom zaisťovacom období nájdete v Detaile fondu alebo v Štatúte fondu).

Správca fondu:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu:
Slovenská republika
Kategória fondu:
iné fondy
Denominačná mena:
EUR
Bankové spojenie:
IBAN:
SK90 7500 0000 0002 5513 1803
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vytvorenia fondu:
31. 3. 2009
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
Vstupný poplatok:
do 16 596,93 EUR*: 3 %
nad 16 596,93 EUR*: individuálne
⃰ celková kumulatívna investícia do podielových fondov
Výstupný poplatok:
0 % v posledný pracovný deň stanoveného obdobia*,
2% mimo stanovené obdobie*
* Pojmom "Stanovené obdobie" sa rozumie perióda, na ktorú je stanovené zaisťovacie obdobie. Podrobne vysvetlené v odstavci Investičná stratégia fondu.
Správcovský poplatok:
1,60 % p.a.
Depozitársky poplatok:
0,156 % p.a. vrátane DPH
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID):
1
2
3
4
5
6
7
ISIN:
SK3110000674
Dôležité dokumenty:
Dokumenty a tlačivá

Vlastnosti fondu:

  • Zmiešaný fond, v ktorom je pomer medzi akciovou a dlhopisovou riadený modelom CPPI (Constant Proportion Portfolio Management)
  • Určený pre stredne konzervatívnych investorov
  • Odporúčaný investičný horizont je viac ako 2 roky
  • Cieľom fondu je v horizonte 2 rokov participovať na raste akciových trhov a zároveň zabezpečiť, aby hodnota investovaného podielu na konci stanoveného obdobia bola rovná alebo vyššia ako na začiatku investičného obdobia.
  • Nízke trhové riziko
  • Investuje do dlhopisov (štátnych, podnikových, hypotekárnych), nástrojov peňažného trhu a akciových fondov obchodovaných na burze, ktoré tvoria rizikovú zložku.
  • Investuje prevažne v EUR
  • Fond nie je obmedzený regionálne ani sektorovo

Investičná stratégia:

Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do štátnych dlhopisov, komunálnych a podnikových dlhopisov a hypotekárnych záložných listov bez regionálneho obmedzenia, do podielových listov iných štandardných podielových fondov, podielových listov otvorených špeciálnych podielových fondov, alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania (Exchange Traded Funds). Cieľom investičnej politiky je aktívnym riadením podielového fondu v horizonte 2 rokov participovať na raste akciových a dlhopisových trhov a zároveň zabezpečiť, aby hodnota podielu na konci stanoveného obdobia bola rovná alebo vyššia ako na začiatku investičného obdobia.

Stanovené obdobia budú vždy dvojročné. Aktuálne obdobie začalo plynúť 1.4.2019 a každé ďalšie stanovené obdobie začína plynúť prvým kalendárnym dňom nasledujúcim po ukončení predchádzajúceho stanoveného obdobia (najbližšie stanovené investičné obdobie začne plynúť 1.4.2021). K zaisteniu návratnosti investície do podielového fondu sa používa metóda zaistenia portfólia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), ktorá pomáha optimalizovať vhodný pomer medzi jednotlivými triedami aktív.

Investície do finančných derivátov sú využívané na účely dosahovania výnosov ako aj na účely zabezpečenia voči riziku podielového fondu. 

Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:

Významný vplyv:
Všeobecné trhové riziko vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Priemerný vplyv:
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Špecifické trhové riziko vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja, ktorá je zapríčinená činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja a pri finančných derivátoch emitenta príslušného podkladového nástroja.

Kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu

Komentáre k fondu

Iné dokumenty

Aký produkt je pre mňa najvhodnejší?

Zodpovedaním štyroch jednoduchých otázok zístíte, ktorý z našich produktov je pre Vás najvhodnejší.

Dotazník investora

Investičná kalkulačka

Vypočítajte si ako si zhodnotíte vaše finančné prostriedky.

Vypočítať

Kontaktný formulár

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

OZVITE SA NÁM

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.