Optimal Balanced

Podielový fond určený pre skúsených investorov.
Zmiešaný podielový fond investujúci v krajinách strednej a východnej Európy a krajinách rozvíjajúcich sa trhov takzvaných Emerging Markets.
Odporúčaný investičný horizont je obdobie viac ako 5 rokov.

 

 

Optimal Balanced

Denné údaje: 25. 11. 2021

Cena 1 podielového listu: 0,0278860000 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 17 301 374,39 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Optimal Balanced, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte
presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 25. 11. 2021

Od začiatku roka 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumul. / p.a.
0,59 % -0,40 % -0,23 % 0,60 % 18,00 % 0,94 %
0,31 %
2,65 %
0,52 %
-15,99 %
-1,11 %

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Komu je fond určený

Podielový fond je určený pre skúsenejších investorov, ktorí majú záujem v horizonte piatich rokov dosiahnuť maximálne zhodnotenie prostredníctvom kombinácie dlhopisových a akciových investícií predovšetkým v krajinách strednej a východnej Európy a v krajinách rozvíjajúcich sa trhov.

Správca fondu:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu:
Slovenská republika
Kategória fondu:
zmiešaný fond
Denominačná mena:
EUR
Bankové spojenie:
IBAN:
SK19 7500 0000 0002 5505 1213
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vytvorenia fondu:
25. 4. 2006
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
Vstupný poplatok:
do 16 596,93 EUR*: 2,30 %
nad 16 596,93 EUR*: individuálne
* celková kumulatívna investícia do podielových fondov
Výstupný poplatok:
0 %
Správcovský poplatok:
2,50 % p.a.
Depozitársky poplatok:
0,336 % p.a. vrátane DPH
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID):
1
2
3
4
5
6
7
ISIN:
SK3210000038
Dôležité dokumenty:
Dokumenty a tlačivá

Vlastnosti fondu:

  • Zmiešaný fond
  • Určený pre skúsených investorov
  • Odporúčaný investičný horizont viac ako 5 rokov
  • Cieľom je v dlhodobom horizonte zabezpečiť vyššie zhodnotenie než ponúkajú dlhopisové fondy a terminované vklady
  • Vysoké trhové riziko
  • Investuje do dlhopisov a akciových investícií
  • Fond investuje najmä v krajinách strednej a východnej Európy a v krajinách rozvíjajúcich sa trhov takzvané Emerging Markets

Investičná stratégia:

Fond svojim zameraním spadá do kategórie zmiešaný podielový fond a investuje najmä do dlhopisových a akciových investícií, predovšetkým do akcií verejne obchodovaných fondov (ETF), ktoré kopírujú akciové indexy, do akcií spoločností a do dlhopisov, z krajín strednej a východnej Európy a krajín rozvíjajúcich sa trhov tzv. Emerging Markets a vkladových účtov v bankách.

Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:

Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier. 
Akciové riziko vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.

Kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu

Komentáre k fondu

Iné dokumenty

Aký produkt je pre mňa najvhodnejší?

Zodpovedaním štyroch jednoduchých otázok zístíte, ktorý z našich produktov je pre Vás najvhodnejší.

Dotazník investora

Investičná kalkulačka

Vypočítajte si ako si zhodnotíte vaše finančné prostriedky.

Vypočítať

Kontaktný formulár

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

OZVITE SA NÁM

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.