Optimal Balanced

Podielový fond určený pre skúsených investorov.
Zmiešaný fond investujúci v rozvíjajúcich sa krajinách Európy.
Odporúčaný investičný horizont je obdobie viac ako 5 rokov.

 

 

Optimal Balanced

Denné údaje: 19. 11. 2018

Cena 1 podielového listu: 0,0286550000 EUR
Vlastné imanie: 16 542 642,51 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Optimal Balanced, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte
presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 19. 11. 2018

Od začiatku roka 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumul. / p.a.
-6,38 % -3,31 % -5,09 % -5,19 % -6,52 % 5,37 %
1,76 %
-8,74 %
-1,81 %
-13,67 %
-1,16 %

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Komu je fond určený

Podielový fond je určený pre skúsenejších investorov, ktorí majú záujem v horizonte piatich rokov dosiahnuť maximálne zhodnotenie prostredníctvom kombinácie dlhopisových a akciových investícií predovšetkým v krajinách strednej a východnej Európy.

Správca fondu:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu:
Slovenská republika
Investičné zameranie:
zmiešaný fond
Denominačná mena:
EUR
Bankové spojenie:
IBAN: SK19 7500 0000 0002 5505 1213
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vytvorenia fondu:
25. 4. 2006
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
Vstupný poplatok:
do 16 596,93 EUR*: 2,30 %
nad 16 596,93 EUR*: individuálne
⃰ celková kumulatívna investícia do podielových fondov
Výstupný poplatok:
0,0 %
Správcovský poplatok:
2,50 % p. a.
Depozitársky poplatok:
0,336 % p. a. vrátane DPH
Dôležité dokumenty:
Dokumenty a tlačivá

Vlastnosti fondu:

  • Zmiešaný fond
  • Určený pre skúsených investorov
  • Odporúčaný investičný horizont viac ako 5 rokov
  • Cieľom je v dlhodobom horizonte zabezpečiť vyššie zhodnotenie než ponúkajú dlhopisové fondy a terminované vklady
  • Vysoké trhové riziko
  • Investuje do dlhopisov a akciových investícií
  • Fond investuje najmä v krajinách strednej, južnej a východnej Európy

Investičná stratégia:

Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do dlhopisových a akciových investícií s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom úrokových a dividendových výnosov z finančných nástrojov ako aj z cenového zhodnotenia finančných nástrojov. Podielový fond investuje do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku fondu proti akciovému, úrokovému a menovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia. 

Fond má regionálne zameranie najmä na rozvíjajúce sa krajiny strednej, južnej a východnej Európy.

Cieľom fondu je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie majetku v horizonte viac ako 5 rokov. Akciové investície by mali ťažiť z očakávaného rýchlejšieho rastu rozvíjajúcich sa ekonomík v uvedenom regióne oproti vyspelým krajinám. Dlhopisové investície umožňujú využiť výhodu vyšších úrokových sadzieb v porovnaní s euro zónou a zároveň profitovať z očakávaného dlhodobého posilňovania sa kurzov mien nových členských krajín EÚ voči euru.

Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:

Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier. 
Akciové riziko vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.

Aký produkt je pre mňa najvhodnejší?

Zodpovedaním štyroch jednoduchých otázok zístíte, ktorý z našich produktov je pre Vás najvhodnejší.

Dotazník investora

Investičná kalkulačka

Vypočítajte si ako si zhodnotíte vaše finančné prostriedky.

Vypočítať