Korunový realitný fond

Špeciálny podielový fond nehnuteľností, ktorý Vám umožní investovať v českej korune.


Denné údaje: 22. 7. 2021

Cena 1 podielového listu: 1,1768370000 CZK
Čistá hodnota majetku (NAV): 69 165 574,35 CZK

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v CZK

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Korunový realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte
presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v CZK, 22. 7. 2021

Od začiatku roka 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumul. / p.a.
1,51 % 0,21 % 0,48 % 1,41 % 2,67 % 12,72 %
4,07 %
0,00 %
0,00 %
17,68 %
3,67 %

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Komu je fond určený

Korunový realitný fond má charakter vyváženého fondu a je určený pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície. Fond patrí do kategórie špeciálnych podielových fondov nehnuteľností rastového charakteru a ponúka možnosť podieľať sa na stabilných výnosoch spojených s prenájmom nehnuteľností a s reálnym rastom ich hodnoty. Minimálne 85% majetku fondu je nepretržite investovaných do podielových listov fondu Prvý realitný fond, o.p.f. (tzv. Hlavný fond).
Odporúčame ho investorom, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie dlhšie ako 5 rokov.

Správca fondu:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu:
Slovenská republika
Kategória fondu:
špeciálny fond nehnuteľností
Denominačná mena:
CZK
Bankové spojenie:
IBAN:
SK83 7500 0000 0002 5515 0553 (EUR)
SK29 7500 0000 0010 5501 5853 (CZK)
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vytvorenia fondu:
17. 1. 2017
Minimálna počiatočná investícia:
600 CZK
Minimálna nasledujúca investícia:
600 CZK
Vstupný poplatok:
do 16 596,93 EUR*: 3 %,
nad 16 596,93 EUR*: individuálne
*celková kumulatívna investícia do podielových fondov
Výstupný poplatok:
0 %
Správcovský poplatok:
0,18 % p.a.
Depozitársky poplatok:
0,02 % p.a. vrátane DPH
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID):
1
2
3
4
5
6
7
ISIN:
SK3110000658
Dôležité dokumenty:
Dokumenty a tlačivá

Vlastnosti fondu:

Fond je denominovaný v českej korune a investuje do podielových listov Prvého realitného fondu. Voči riziku zmeny kurzu CZK voči EUR sa fond zabezpečuje využitím finančných derivátov. Výkonnosť fondu sa bude vo významnej miere zhodovať s výkonnosťou Prvého realitného fondu odlišovať sa bude v závislosti  podielu likvidného majetku (peňažné prostriedky) a finančných derivátov na majetku vo fonde.

Prvý realitný fond investuje najmä do realitných aktív: nehnuteľností v oblasti bývania, administratívy, logistiky, obchodu a cestovného ruchu formou priamych investícií, ako aj nepriamo prostredníctvom investícií do realitných spoločností v týchto segmentoch realitného trhu a finančných derivátov na účel zabezpečenia voči riziku a na účel dosahovania výnosov.

Aký produkt je pre mňa najvhodnejší?

Zodpovedaním štyroch jednoduchých otázok zístíte, ktorý z našich produktov je pre Vás najvhodnejší.

Dotazník investora

Investičná kalkulačka

Vypočítajte si ako si zhodnotíte vaše finančné prostriedky.

Vypočítať

Kontaktný formulár

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

OZVITE SA NÁM

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.