Growth Opportunities

Zmiešaný podielový fond, ktorý investuje najmä do dlhopisov a do akcií. Podielový fond je určený pre skúsenejších investorov.
Odporúčaný investičný horizont je obdobie viac ako 5 rokov.

 

 

Growth Opportunities

Denné údaje: 25. 11. 2021

Cena 1 podielového listu: 0,0528840000 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 33 358 678,09 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte
presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 25. 11. 2021

Od začiatku roka 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumul. / p.a.
19,14 % 1,64 % -3,69 % -6,15 % 37,73 % 44,12 %
12,94 %
39,10 %
6,82 %
59,30 %
3,37 %

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Komu je fond určený

Podielový fond je určený pre investorov, očakávajúcich vyššie zhodnotenie a zároveň akceptujúcich zvýšenú krátkodobú volatilitu, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne piatich rokov.

Správca fondu:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu:
Slovenská republika
Kategória fondu:
zmiešaný fond
Denominačná mena:
EUR
Bankové spojenie:
IBAN:
SK45 7500 0000 0002 5513 1643
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vytvorenia fondu:
5. 11. 2007
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
Vstupný poplatok:
do 16 596,93 EUR*: 3 %
nad 16 596,93 EUR*: individuálne
⃰ celková kumulatívna investícia do podielových fondov
Výstupný poplatok:
0 %
Správcovský poplatok:
1,99 % p.a.
Depozitársky poplatok:
0,288 % p.a. vrátane DPH
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID):
1
2
3
4
5
6
7
ISIN:
SK3110000617
Dôležité dokumenty:
Dokumenty a tlačivá

Vlastnosti fondu:

  • Zmiešaný fond
  • Odporúčaný investičný horizont viac ako 5 rokov
  • Cieľom je v dlhodobom horizonte zabezpečiť atraktívne zhodnotenie než dlhopisové fondy a terminované vklady
  • Stredné trhové riziko
  • Investuje do akciových, dlhopisových a realitných fondov obchodovaných na burze
  • Fond  nie je regionálne obmedzený


Investičná stratégia:

Zameraním investičnej politiky je investovať majetok Podielového fondu najmä do prevoditeľných dlhových cenných papierov a akcií obchodovaných na európskych a amerických burzách, do cenných papierov iných štandardných fondov, cenných papierov európskych štandardných fondov a cenných papierov otvorených špeciálnych fondov alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania obchodovaných na regulovanom trhu a to v súlade s rizikovým profilom Podielového fondu. Pomer akciovej a dlhopisovej zložky sa mení v závislosti od situácie na kapitálových trhoch a nie je obmedzený. Investície do finančných derivátov sú využívané na účely dosahovania výnosov ako aj na účely zabezpečenia voči akciovému, úrokovému a menovému riziku Podielového fondu. V Podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície (riziko koncentrácie). Cieľom Podielového fondu nie je kopírovať žiadny finančný index ani sa pri výbere investícií nesleduje vývoj žiadneho finančného indexu, uplatňuje sa aktívny prístup k investíciám.

Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:

Významný vplyv:

Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko vyplýva zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.

Priemerný vplyv:

Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu.
Špecifické trhové riziko, ktoré vyplýva zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Menové riziko vyplýva zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko, ktoré vyplýva zo zmien úrokových mier.
Akciové riziko vyplýva zo zmien cien majetkových cenných papierov.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.

Kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu

Komentáre k fondu

Iné dokumenty

Aký produkt je pre mňa najvhodnejší?

Zodpovedaním štyroch jednoduchých otázok zístíte, ktorý z našich produktov je pre Vás najvhodnejší.

Dotazník investora

Investičná kalkulačka

Vypočítajte si ako si zhodnotíte vaše finančné prostriedky.

Vypočítať

Kontaktný formulár

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

OZVITE SA NÁM

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.