CE Bond

Podielový fond vhodný pre stredne konzervatívnych investorov.
Dlhopisový fond orientovaný na investície v regióne CEE.
Odporúčaný investičný horizont je obdobie viac ako 4 roky.

 

 

CE Bond

Denné údaje: 19. 11. 2018

Cena 1 podielového listu: 0,0359840000 EUR
Vlastné imanie: 9 845 569,28 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

CE Bond, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte
presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 19. 11. 2018

Od začiatku roka 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumul. / p.a.
-1,93 % -0,38 % -0,75 % -1,63 % -1,98 % 0,95 %
0,32 %
0,99 %
0,20 %
8,41 %
0,55 %

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Komu je fond určený

Podielový fond je vhodný pre skúsenejších investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v horizonte minimálne štyroch rokov a profitovať z potenciálu rýchlo sa rozvíjajúcich krajín predovšetkým strednej Európy a v menšej miere krajín južnej a juhovýchodnej Európy.

Správca fondu:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu:
Slovenská republika
Investičné zameranie:
dlhopisový fond
Denominačná mena:
EUR
Bankové spojenie:
IBAN: SK14 7500 0000 0002 5502 4143
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vytvorenia fondu:
31. 3. 2004
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
Vstupný poplatok:
do 16 596,93 EUR*: 0,50 %
nad 16 596,93 EUR*: individuálne
⃰ celková kumulatívna investícia do podielových fondov
Výstupný poplatok:
0,0 %
Správcovský poplatok:
1,90 % p. a.
Depozitársky poplatok:
0,276 % p. a. vrátane DPH
Dôležité dokumenty:
Dokumenty a tlačivá

Vlastnosti fondu:

Dlhopisový dynamického charakteru

Určený pre stredne konzervatívnych investorov

Odporúčaný investičný horizont viac ako 4 roky

Uprednostňuje ochranu kapitálu pred maximalizáciou výnosu

Stredné trhové riziko

Investuje do dlhopisov (štátnych, podnikových, hypotekárnych), nástrojov finančného trhu (zmenky, pokladničné poukážky)

Fond odporúčame ako alternatívu k peňažným a euro dlhopisovým fondom

Investície sú realizované v EUR a v iných menách (CZK, HUF, PLN, RON,...)

Fond sa regionálne obmedzuje najmä na krajiny strednej Európy


Investičná stratégia:

Cieľom investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do štátnych dlhopisov, komunálnych a podnikových dlhopisov a hypotekárnych záložných listov, cenných papierov subjektov kolektívneho investovania a podielových listov iných otvorených podielových fondov peňažného a dlhopisového trhu s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom úrokových výnosov z cenového zhodnotenia finančných nástrojov a z pohybu menových kurzov lokálnych mien voči EUR. Podielový fond má regionálne zameranie predovšetkým na strednú, južnú a juhovýchodnú Európu.

Podielový fond investuje do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku podielového fondu proti menovému a úrokovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia.

Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:

Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.

Aký produkt je pre mňa najvhodnejší?

Zodpovedaním štyroch jednoduchých otázok zístíte, ktorý z našich produktov je pre Vás najvhodnejší.

Dotazník investora

Investičná kalkulačka

Vypočítajte si ako si zhodnotíte vaše finančné prostriedky.

Vypočítať