CE Bond

Podielový fond vhodný pre stredne konzervatívnych investorov.
Dlhopisový fond orientovaný na investície v regióne CEE.
Odporúčaný investičný horizont je obdobie viac ako 4 roky.

 

 

CE Bond

Denné údaje: 25. 11. 2021

Cena 1 podielového listu: 0,0362250000 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 10 158 182,13 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

CE Bond, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte
presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 25. 11. 2021

Od začiatku roka 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumul. / p.a.
-0,51 % -1,04 % -1,34 % -0,45 % 2,85 % 1,29 %
0,43 %
0,70 %
0,14 %
9,13 %
0,50 %

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Komu je fond určený

Podielový fond je vhodný pre skúsenejších investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v horizonte minimálne štyroch rokov a profitovať z potenciálu rýchlo sa rozvíjajúcich krajín predovšetkým strednej Európy a v menšej miere krajín južnej a juhovýchodnej Európy.

Správca fondu:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu:
Slovenská republika
Kategória fondu:
dlhopisový fond
Denominačná mena:
EUR
Bankové spojenie:
IBAN:
SK14 7500 0000 0002 5502 4143
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vytvorenia fondu:
31. 3. 2004
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
Vstupný poplatok:
do 16 596,93 EUR*: 0,50 %
nad 16 596,93 EUR*: individuálne
* celková kumulatívna investícia do podielových fondov
Výstupný poplatok:
0 %
Správcovský poplatok:
1,90 % p.a.
Depozitársky poplatok:
0,276 % p.a. vrátane DPH
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID):
1
2
3
4
5
6
7
ISIN:
SK3210000012
Dôležité dokumenty:
Dokumenty a tlačivá

Vlastnosti fondu:

Dlhopisový dynamického charakteru

Určený pre stredne konzervatívnych investorov

Odporúčaný investičný horizont viac ako 4 roky

Uprednostňuje ochranu kapitálu pred maximalizáciou výnosu

Stredné trhové riziko

Investuje do dlhopisov (štátnych, podnikových, hypotekárnych), nástrojov finančného trhu (zmenky, pokladničné poukážky)

Fond odporúčame ako alternatívu k peňažným a euro dlhopisovým fondom

Investície sú realizované v EUR a v iných menách (CZK, HUF, PLN, RON,...)

Fond sa regionálne obmedzuje najmä na krajiny strednej Európy


Investičná stratégia:

Cieľom investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do štátnych dlhopisov, komunálnych a podnikových dlhopisov a hypotekárnych záložných listov, cenných papierov subjektov kolektívneho investovania a podielových listov iných otvorených podielových fondov peňažného a dlhopisového trhu s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom úrokových výnosov z cenového zhodnotenia finančných nástrojov a z pohybu menových kurzov lokálnych mien voči EUR. Podielový fond má regionálne zameranie predovšetkým na strednú, južnú a juhovýchodnú Európu.

Podielový fond investuje do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku podielového fondu proti menovému a úrokovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia.

Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:

Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.

Kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu

Komentáre k fondu

Iné dokumenty

Aký produkt je pre mňa najvhodnejší?

Zodpovedaním štyroch jednoduchých otázok zístíte, ktorý z našich produktov je pre Vás najvhodnejší.

Dotazník investora

Investičná kalkulačka

Vypočítajte si ako si zhodnotíte vaše finančné prostriedky.

Vypočítať

Kontaktný formulár

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

OZVITE SA NÁM

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.