Zaistený fond - IAD depozitné konto

Mimoriadne bezpečný spôsob investovania s pevne stanoveným výnosom, ktorý je vyhlasovaný vždy mesiac vopred.

Vyhlasovaný výnos platný od 1.11.2021: 0,01% p.a.

Určený pre veľmi konzervatívnych investorov. Našim klientom ho odporúčame ako alternatívu k bežnému účtu alebo krátkodobému termínovanému vkladu.
Investícia bez vstupných a výstupných poplatkov.
Fond s najväčším počtom ocenení v súťažiach finančných produktov.
Minimálna počiatočná investícia: 20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 20 EUR

Zaistený fond - IAD depozitné konto

Denné údaje: 25. 11. 2021

Cena 1 podielového listu: 0,0388609700 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 20 437 631,19 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ.spol., a.s.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte
presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 25. 11. 2021

Od začiatku roka 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumul. / p.a.
0,56 % 0,02 % 0,15 % 0,29 % 0,60 % 1,81 %
0,60 %
2,83 %
0,56 %
17,07 %
1,15 %

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Komu je fond určený

Podielový fond je určený konzervatívnym investorom uprednostňujúcim ochranu kapitálu pred rizikovou maximalizáciou výnosu. Odporúčame ho našim klientom, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie jedného až dvanástich mesiacov a chcú investovať v eurách.

Správca fondu:
IAD Investments, správ.spol., a.s.
Miesto registrácie fondu:
Slovenská republika
Kategória fondu:
fond krátkodobých investícií
Denominačná mena:
EUR
Bankové spojenie:
IBAN:
SK65 7500 0000 0002 5507 9873
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vytvorenia fondu:
1. 2. 2008
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
Vstupný poplatok:
0 %
Výstupný poplatok:
0 %
Správcovský poplatok:
max. 1% p.a.
Depozitársky poplatok:
0,06 % p.a. vrátane DPH
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID):
1
2
3
4
5
6
7
ISIN:
SK3110000716
Dôležité dokumenty:
Dokumenty a tlačivá

Vlastnosti fondu:

  • Fond krátkodobých investícií
  • Bez vstupných a výstupných poplatkov
  • Určený pre veľmi konzervatívnych investorov
  • Vopred stanovený výnos (na 1 mesiac)
  • Odporúča sa ako alternatíva k bežnému účtu resp. krátkodobému termínovanému vkladu
  • Investičný horizont na obdobie 1 až 12 mesiacov
  • Uprednostňuje ochranu kapitálu pred maximalizáciou výnosu
  • Minimálne trhové riziko
  • Investície výlučne v EUR
  • Investuje do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých termínovaných vkladov

Investičná stratégia fondu:

Správcovská spoločnosť zverejňuje výšku vopred stanoveného výnosu pre nasledujúce obdobie najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúceho obdobia. Cieľom investičnej politiky je dosahovanie výnosu z majetku podielového fondu vopred stanoveného správcovskou spoločnosťou tak, aby dosiahnutý výnos neklesol pod stanovený minimálny výnos v určenom časovom období minimálne jedného kalendárneho mesiaca. Princíp riadenia spočíva v používaní takých finančných nástrojov, ktoré poskytujú vopred definovaný pevný úrokový výnos a ktoré budú držané obvykle do ich splatnosti. Výkonnosť podielového fondu nebude podliehať výkyvom menových kurzov. Podielový fond investuje majetok výlučne do finančných nástrojov denominovaných v eurách.


Na vývoj hodnoty majetku fondu vyplývajú najmä:

Priemerný vplyv:

Všeobecné trhové riziko vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Špecifické trhové riziko vyplývajúce z takej zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja, ktorá nesúvisí so zmenami všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb a je zapríčinená činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja a pri finančných derivátoch emitenta príslušného podkladového nástroja.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.
Kreditné riziko vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana zlyhá pri plnení svojich záväzkov z dohodnutých podmienok; kreditné riziko zahŕňa aj riziko štátu, riziko koncentrácie, riziko vysporiadania obchodu a riziko protistrany.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.

Kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu

Komentáre k fondu

Aký produkt je pre mňa najvhodnejší?

Zodpovedaním štyroch jednoduchých otázok zístíte, ktorý z našich produktov je pre Vás najvhodnejší.

Dotazník investora

Investičná kalkulačka

Vypočítajte si ako si zhodnotíte vaše finančné prostriedky.

Vypočítať

Kontaktný formulár

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

OZVITE SA NÁM

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.