Český konzervativní

Podielový fond vhodný pre konzervatívneho investora.
Investície vo fonde majú zameranie na Českú republiku.
Odporúčaný investičný horizont je obdobie viac ako 3 roky.

Český konzervativní

Denné údaje: 25. 11. 2021

Cena 1 podielového listu: 0,0438530000 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 8 940 540,16 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Český konzervativní, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte
presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 25. 11. 2021

Od začiatku roka 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumul. / p.a.
1,01 % -1,56 % -1,96 % -0,40 % 4,04 % 3,52 %
1,16 %
8,39 %
1,62 %
7,36 %
0,51 %

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Komu je fond určený

Fond je určený pre konzervatívnych investorov, ktorí sa nechcú vystavovať kurzovému riziku a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v českej korune. Odporúčame ho investorom očakávajúcim zhodnotenie nad úrovňou štandardných bankových produktov v CZK, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne troch rokov.

Správca fondu:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu:
Slovenská republika
Kategória fondu:
dlhopisový fond
Denominačná mena:
EUR
Referenčná mena:
CZK
Bankové spojenie:
IBAN:
SK12 7500 1719 3401 5505 8573
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vytvorenia fondu:
9. 11. 2007
Minimálna počiatočná investícia:
600 CZK (20 EUR)
Minimálna nasledujúca investícia:
600 CZK (20 EUR)
Vstupný poplatok:
0 %
Výstupný poplatok:
0 %
Správcovský poplatok:
0,60 % p.a.
Depozitársky poplatok:
0,12 % p.a. vrátane DPH
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID):
1
2
3
4
5
6
7
ISIN:
SK3110000641
Dôležité dokumenty:
Dokumenty a tlačivá

Vlastnosti fondu:

  • Dlhopisový fond konzervatívneho charakteru s referenčnou menou CZK
  • Určený pre konzervatívnych investorov
  • Odporúčaný investičný horizont viac ako 3 roky
  • Uprednostňuje ochranu kapitálu pred maximalizáciou výnosu
  • Nízke trhové riziko
  • Investuje do dlhopisov (štátnych, podnikových, hypotekárnych), nástrojov finančného trhu (zmenky,pokladničné poukážky), pričom sa kladie dôraz na vysoký rating eminenta (bezpečnosť investície).
  • Investície sú realizované hlavne v CZK
  • Fond sa regionálne obmedzuje predovšetkým na Českú republiku, v malej miere aj na zvyšok Európy.

Investičná stratégia:

Cieľom podielového fondu je zabezpečiť stabilný výnos, bez výrazných výkyvov v horizonte viac ako 3 roky. Fond svojím zameraním spadá do kategórie dlhopisový podielový fond a investuje predovšetkým do štátnych dlhopisov Českej republiky, dlhopisov iných subjektov vydaných v mene CZK, vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch v bankách.

Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do prevoditeľných dlhových cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, a to s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom úrokových výnosov z finančných nástrojov ako aj z cenového zhodnotenia finančných nástrojov v odporúčanom investičnom horizonte. Podielový fond má regionálne zameranie na Českú republiku a nemá odvetvové zameranie.

Podielový fond investuje do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku podielového fondu proti úrokovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia. V podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície (riziko koncentrácie).

 

Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:

Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.

 

 

Kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu

Komentáre k fondu

Iné dokumenty

Aký produkt je pre mňa najvhodnejší?

Zodpovedaním štyroch jednoduchých otázok zístíte, ktorý z našich produktov je pre Vás najvhodnejší.

Dotazník investora

Investičná kalkulačka

Vypočítajte si ako si zhodnotíte vaše finančné prostriedky.

Vypočítať

Kontaktný formulár

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

OZVITE SA NÁM

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.