1. PF Slnko

Najstarší podielový fond na Slovensku.
Určený pre konzervatívnych investorov.
Cieľom fondu je zabezpečiť stabilný výnos, bez výrazných výkyvov.
Odporúčaný investičný horizont je obdobie minimálne 4 rokov.

1. PF Slnko

Denné údaje: 25. 11. 2021

Cena 1 podielového listu: 0,0383600000 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 14 132 596,79 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

1. PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte
presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 25. 11. 2021

Od začiatku roka 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumul. / p.a.
4,62 % -0,37 % 0,62 % 1,87 % 7,67 % 10,60 %
3,41 %
12,46 %
2,38 %
577,85 %
6,90 %

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Komu je fond určený

Fond je vhodný pre konzervatívnych investorov uprednostňujúcich ochranu kapitálu pred rizikovou maximalizáciou výnosu. Odporúčame ho investorom očakávajúcim zhodnotenie nad úrovňou štandardných bankových produktov (bežný účet, sporiaci účet), ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne štyroch rokov.

Správca fondu:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu:
Slovenská republika
Kategória fondu:
dlhopisový fond
Denominačná mena:
EUR
Bankové spojenie:
IBAN:
SK57 7500 0000 0001 5585 3673
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vytvorenia fondu:
24. 3. 1993
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
Vstupný poplatok:
do 16 596,93 EUR*: 1,99 %
nad 16 596,93 EUR*: individuálne
* celková kumulatívna investícia do podielových fondov
Výstupný poplatok:
0 %
Správcovský poplatok:
1,25 % p.a.
Depozitársky poplatok:
0,18 % p.a. vrátane DPH
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID):
1
2
3
4
5
6
7
ISIN:
SK3110000690
Dôležité dokumenty:
Dokumenty a tlačivá

Vlastnosti fondu:

  • Určený pre konzervatívnych investorov
  • Odporúča sa ako alternatíva k termínovanému vkladu
  • Odporúčaný investičný horizont je minimálne 4 roky
  • Uprednostňuje ochranu kapitálu pred maximalizáciou výnosu
  • Euro dlhopisový fond konzervatívneho charakteru
  • Investície prevažne v EUR
  • Nízke trhové riziko
  • Fond investuje do dlhopisov (štátnych, podnikových, hypotekárnych), nástrojov peňažného trhu (zmenky, pokladničné poukážky)
  • Fond investuje aj do dlhopisových podielových fondov

Investičná stratégia:

Cieľom investičnej stratégie je investovať majetok podielového fondu najmä do štátnych dlhopisov, komunálnych a podnikových dlhopisov a hypotekárnych záložných listov bez regionálneho obmedzenia, do podielových listov dlhopisových podielových fondov s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom úrokových výnosov z finančných nástrojov ako aj z cenového zhodnotenia finančných nástrojov v odporúčanom investičnom horizonte.

Investície do finančných derivátov sú využívané na účely dosahovania výnosov ako aj na účely zabezpečenia voči úrokovému a menovému riziku podielového fondu. 

Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty majetku vo fonde sú najmä:

Priemerný vplyv:

Ekonomický vývoj hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu.
Všeobecné trhové riziko vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Špecifické trhové riziko vyplývajúce z takej zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja, ktorá nesúvisí so zmenami všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb a je zapríčinená činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja a pri finančných derivátoch emitenta príslušného podkladového nástroja.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde v denominačnej mene podielového fondu.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom, ak je porovnaná so všeobecným správaním trhu a spôsobom, ktorý presahuje normálne pásmo kolísania jeho hodnoty.

Kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu

Komentáre k fondu

Iné dokumenty

Aký produkt je pre mňa najvhodnejší?

Zodpovedaním štyroch jednoduchých otázok zístíte, ktorý z našich produktov je pre Vás najvhodnejší.

Dotazník investora

Investičná kalkulačka

Vypočítajte si ako si zhodnotíte vaše finančné prostriedky.

Vypočítať

Kontaktný formulár

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

OZVITE SA NÁM

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.