KD RUSSIA

Podielový fond určený pre skúsenejších investorov.
Zmiešaný fond s prevahou investícií do akcií.
Odporúčaný investičný horizont je obdobie minimálne 5 rokov.

 

 

KD RUSSIA

Denné údaje: 25. 11. 2021

Cena 1 podielového listu: 0,0283870000 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 4 126 577,96 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol.,a.s.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte
presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 25. 11. 2021

Od začiatku roka 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumul. / p.a.
27,21 % 3,31 % 15,39 % 29,54 % 65,11 % 48,66 %
14,12 %
53,51 %
8,94 %
-14,48 %
-0,98 %

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Komu je fond určený

Podielový fond je určený pre skúsenejších investorov, očakávajúcich vyššie zhodnotenie, ale zároveň akceptujúcich aj zvýšené riziko poklesu hodnoty investície. Odporúčaný investičný horizont je minimálne päť rokov.

Správca fondu:
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
Miesto registrácie fondu:
Slovenská republika
Kategória fondu:
zmiešaný fond
Denominačná mena:
EUR
Bankové spojenie:
IBAN:
SK51 7500 0000 0002 5504 2683
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vytvorenia fondu:
20. 1. 2006
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
Vstupný poplatok:
pre celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov:
3,5 % do 3 000 EUR
3,0 % do 33 000 EUR
2,5 % do 165 000 EUR
Nad 165 000 EUR: individuálne
Výstupný poplatok:
0 %
Správcovský poplatok:
3 % p.a.
Depozitársky poplatok:
0,216 % p.a. vrátane DPH
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID):
1
2
3
4
5
6
7
ISIN:
SK3110000708
Dôležité dokumenty:
Dokumenty a tlačivá

Vlastnosti fondu:

  • Zmiešaný fond – investuje predovšetkým do akcií, ale aj do dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do iných fondov, ktorých podkladovým aktívom sú akcie a dlhopisy
  • Určený pre skúsenejších investorov
  • Odporúčaný investičný horizont minimálne 5 rokov
  • Cieľom je dosiahnuť vyššie zhodnotenie v strednodobom až dlhodobom horizonte, avšak pri akceptácií rizika výrazných zmien hodnoty investície
  • Investície vo fonde sú v EUR ale aj v USD, RUB, UAH a GBP
  • Veľmi vysoké trhové riziko
  • Fond sa zameriava predovšetkým na Ruskú federáciu, štáty bývalého Sovietskeho zväzu a Turecko, ale aj na Európu a jej rozvíjajúce sa regióny


Investičná stratégia:

Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do akcií spoločností so sídlom v Európe, v rozvíjajúcich sa regiónoch Európy, v Ruskej federácii, v štátoch bývalého Sovietskeho Zväzu a v Turecku, obchodovaných na európskych, ruských a amerických burzách, bez regionálneho alebo odvetvového obmedzenia, do prevoditeľných dlhových cenných papierov a  nástrojov peňažného trhu emitentov so sídlom v Európe, do podielových listov iných štandardných a špeciálnych fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania (s označením Exchange Traded Fund) obchodovaných na európskych a amerických akciových burzách, ktorých podkladovým aktívom sú akciové a dlhopisové triedy aktív, a to v súlade s rizikovým profilom podielového fondu, s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom dividendových a úrokových výnosov z finančných nástrojov ako aj z cenového zhodnotenia finančných nástrojov v odporúčanom investičnom horizonte, uvedenom v predajnom prospekte podielového fondu a v dokumente Kľúčové informácie pre investorov (ďalej len „KIID“). Podiel akcií na majetku v podielovom fonde predstavuje minimálne 10% a môže tvoriť až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. V podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície (riziko koncentrácie). V rámci svojej investičnej stratégie podielový fond investuje aj do nástrojov denominovaných v  iných menách ako euro s cieľom dosahovania výnosov aj z kurzových pohybov. Investície do finančných derivátov sú využívané na účely dosahovania výnosov ako aj na účely zabezpečenia akciového, úrokového a menového rizika podielového fondu. Cieľom podielového fondu nie je kopírovať žiadny finančný index ani sa pri výbere investícií nesleduje vývoj žiadneho finančného indexu, uplatňuje sa aktívny prístup k investíciám.

Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:

Významný vplyv:

Všeobecné trhové riziko vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú devízové kurzy a ceny akcií.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien.
Akciové riziko vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov.

Priemerný vplyv:

Ekonomický rast/pokles hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu.
Špecifické trhové riziko vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.
Úrokové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde. 

Kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu

Komentáre k fondu

Iné dokumenty

Aký produkt je pre mňa najvhodnejší?

Zodpovedaním štyroch jednoduchých otázok zístíte, ktorý z našich produktov je pre Vás najvhodnejší.

Dotazník investora

Investičná kalkulačka

Vypočítajte si ako si zhodnotíte vaše finančné prostriedky.

Vypočítať

Kontaktný formulár

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

OZVITE SA NÁM

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.