Global Index

Podielový fond vhodný pre skúsených investorov. Akciový fond, ktorého cieľom je v dlhodobom horizonte zabezpečiť atraktívne zhodnotenie. Odporúčaný investičný horizont je obdobie viac ako 5 rokov.

Global Index

Denné údaje: 22. 7. 2021

Cena 1 podielového listu: 0,0471670000 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 145 106 071,95 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Global Index, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte
presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 22. 7. 2021

Od začiatku roka 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumul. / p.a.
17,37 % 4,75 % 5,79 % 15,47 % 28,00 % 37,94 %
11,31 %
57,45 %
9,50 %
42,10 %
1,73 %

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Komu je fond určený

Podielový fond je určený pre skúsenejších, dynamických investorov očakávajúcich vyššie zhodnotenie a zároveň akceptujúcich zvýšenú krátkodobú volatilitu (mieru kolísavosti), ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne piatich rokov.

Správca fondu:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu:
Slovenská republika
Kategória fondu:
akciový fond
Denominačná mena:
EUR
Bankové spojenie:
pre investíciu v EUR: 155058573/7500
IBAN: SK08 7500 0000 0001 5505 8573
pre investíciu v USD: 02017031/7500
IBAN: SK31 7500 1880 3101 5505 8573
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vytvorenia fondu:
14. 2. 2001
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
Vstupný poplatok:
do 16 596,93 EUR*: 3,90 %
nad 16 596,93 EUR*: individuálne
* celková kumulatívna investícia do podielových fondov
Výstupný poplatok:
0 %
Správcovský poplatok:
3,20 % p.a.
Depozitársky poplatok:
0,336 % p.a. vrátane DPH
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID):
1
2
3
4
5
6
7
ISIN:
SK3210000020
Dôležité dokumenty:
Dokumenty a tlačivá

Vlastnosti fondu:

  • Akciový fond (indexový)
  • Určený pre skúsených, dynamických investorov
  • Odporúčaný investičný horizont viac ako 5 rokov
  • Cieľom je v dlhodobom horizonte zabezpečiť atraktívne zhodnotenie, ktoré ponúkajú akciové trhy pri akceptácií rizika výrazných zmien hodnoty investície vyplývajúceho zo zamerania investícií vo fonde
  • Veľmi vysoké trhové riziko
  • Investuje do indexových fondov obchodovaných na burze.
  • Menovo sa obmedzuje na EUR, USD a JPY
  • Fond nie je regionálne obmedzený

Investičná stratégia:

Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do akciových investícií najmä v podobe cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania (predovšetkým do fondov obchodovaných na regulovanom trhu s označením ETF), ktoré nasledujú akciové indexy ekonomicky vyspelých krajín vo svete, a to s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom úrokových výnosov z finančných nástrojov ako aj z cenového zhodnotenia finančných nástrojov v odporúčanom investičnom horizonte. Podielový fond nemá regionálne ani odvetvové obmedzenie investícií a investuje do aktív denominovaných v mene EUR, USD a/alebo JPY.

Podielový fond investuje do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku podielového fondu proti menovému a úrokovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia. V podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície.

Cieľom fondu je zabezpečiť dlhodobé zhodnotenie investícií v horizonte minimálne päť rokov pozostávajúce najmä z kapitálového zhodnotenia akciových investícií.

Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:

Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
Akciové riziko vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.

Kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu

Komentáre k fondu

Iné dokumenty

Aký produkt je pre mňa najvhodnejší?

Zodpovedaním štyroch jednoduchých otázok zístíte, ktorý z našich produktov je pre Vás najvhodnejší.

Dotazník investora

Investičná kalkulačka

Vypočítajte si ako si zhodnotíte vaše finančné prostriedky.

Vypočítať

Kontaktný formulár

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

OZVITE SA NÁM

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.