NOTIFICATION TO UNITHOLDERS IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA

IAD Investments, správ. spol., a.s., a company established and existing under the laws of Slovak republic, with its registered seat at Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, Slovak republic, registered in the Business Register of the District Court Bratislava I (the “IAD”), as management company managing a common fund with the name KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (the “Fund”) wishes to inform the unitholders of the Fund in the Republic of Slovenia that the IAD intends to decide on termination the marketing of Fund units in the Republic of Slovenia and the arrangements for marketing of Fund units in the Republic of Slovenia (the “Termination”).

The Termination will be effected by the decision on Termination that will be adopted by the Board of Directors of the IAD and with effect as at the date of Termination set in such decision (the “Termination Date”). The decision on Termination will be announced on the website IAD www.iad.sk/en/slovenian-documents/ as soon as adopted by the Board of Directors of the IAD.

The IAD would like to offer that all such Fund units held by the unitholders in the Republic of Slovenia may be redeem free of any charges or deductions until the Termination Date and at least until 30 working days after the publication of this notification.

If Fund unitholders in the Republic of Slovenia do not accept the offer to redeem their units they remain invested in the Fund and may requested the redemption of their units by applications for redemption of their Fund units submitted to IAD in accordance with the Fund rules and the IAD may charge the Fund unitholder a redemption fee in accordance with the Fund rules. There will be no change in the fees borne by the Fund unitholders in the Republic of Slovenia as a result of the Termination. The IAD will provide Fund unitholders in the Republic of Slovenia remain invested in the Fund all information required under the Fund rules and applicable law.

Done at Bratislava, 30 January 2020

Notification to unitholders in the Republic of Slovenia

OBVESTILO DELNIČARJEM V REPUBLIKI SLOVENIJI

IAD Investments správ. spol., a.s., družba, ki je ustanovljena in posluje po zakonih Slovaške republike, s sedežem v Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, Slovaška republika, vpisana v Poslovni register Okrožnega sodišča Bratislava I (v nadaljnjem besedilu: „IAD“), kot družba za upravljanje, ki upravlja skupni fond z imenom KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (v nadaljnjem besedilu: „Fond“) želi delničarje Fonda v Republiki Sloveniji obvestiti, da namerava IAD odločiti o prenehanju trgovanja z enotami fonda v Republiki Sloveniji in o ureditvi trgovanja z enotami Fonda v Republiki Sloveniji („Prenehanje“).

Prenehanje bo opravljeno z odločitvijo o Prenehanju, ki jo bo sprejel upravni odbor IAD in bo začelo veljati, ko bo v takšni odločitvi določeno prenehanje (v nadaljnjem besedilu „Datum prenehanja”). Odločitev o prenehanju bo objavljena na spletni strani IAD www.iad.sk/en/slovenian-documents/ takoj ko jo sprejme upravni odbor IAD.

IAD želi predlagati, da se vse takšne enote Fonda, ki jih imajo delničarji v Republiki Sloveniji, odkupijo brez kakršnih koli stroškov ali odbitkov do datuma prenehanja in najmanj v 30 delovnih dneh po objavi tega obvestila.

Če delničarji Fonda v Republiki Sloveniji ne sprejmejo ponudbe za odkup svojih enot, bodo ostali vloženi v Fondu in lahko zahtevajo odkup svojih enot z zahtevo za odkup svojih enot Fonda, ki jo je treba predložiti IAD v skladu s pravili Fonda. IAD lahko delničarju Fonda zaračuna odkupnino v skladu s pravili Fonda. Pristojbine, ki jih imajo delničarji Fonda v Republiki Sloveniji, se zaradi Prenehanja ne bodo spremenile. IAD bo delničarjem Fonda v Republiki Sloveniji, če njihove enote ostanejo vložene v Fondu, zagotovila vse informacije, ki jih zahtevajo pravila Fonda in veljavna zakonodaja.

V Bratislavi, 30. januarja 2020

Obvestilo delničarjem v Republiki Sloveniji

 

Guidelines for the Investor USING the services of VZAJEMCI SKUPINA d.o.o.

Smernica za naložbe vzajemne sklade, ki jih upravlja IAD in za registracijo spremembe osebe lastnika enote Sklada s pomočjo družbe VZAJEMCI (5.8.2020)

Guidelines for the Investor NOT USING the services of VZAJEMCI SKUPINA d.o.o.

Smernica za naložbe v vzajemne sklade, ki jih upravlja IAD in za registracijo spremembe osebe lastnika enote sklada denarnega trga (29.5.2020)

Apostille in Slovenia - information (EN)

General information about cookies

This website uses cookies to give you the best experience on our website. We store information in cookies stored in your browser, so we know what interests you the most and we can provide you the best user experience and the content you may be interested in.

On the left, you can adjust all settings related to cookies. Cookies that are necessary to ensure the technical functioning of our website are automatically permitted so disabling some cookies may affect the functionality of this website.