Daně při investování

Daně při investování

Podílník, který je daňovým rezidentem České republiky, podléhá daňovým předpisům České republiky, především zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů je od daně osvobozen příjem z prodeje cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji dobu 3 let. Osvobození se nevztahuje na příjem z prodeje cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a na příjem z kapitálového majetku.

To znamená, že podílníci - fyzické osoby nemusí zdaňovat výnosy z investic do cenných papírů, pokud je drží minimálně 3 roky. V opačném případě je investor - fyzická osoba povinna zdanit výnosy sazbou 15%. Sazba pro právnické osoby je ve výši 19%.

V případě jakýchkoli nejasností týkajících se příslušného zdaňování doporučujeme využít odborné poradenství poskytované profesionálním daňovým poradcem. Podílník nese plnou odpovědnost za správné zdanění svých investic. Ohodnocení vlivu investic s ohledem na daňovou situaci podílníka by podílník měl provést spolu se svým daňovým poradcem. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech podílníka a může se měnit.

Informace zpracovány ke dni 31. 12. 2013.