Získajte výnos 9% za 999 dní s Prvým realitným fondom

PODMIENKY ŠPECIÁLNEJ AKCIE:

Ak v období od 14.2.2020 do 14.4.2020 investujete do Prvého realitného fondu pod špecifickým symbolom 9999 na 999 dní, získate výnos 9%.

Základné informácie:

Trvanie akcie:14.2.2020 – 14.4.2020

Bankové spojenie: IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913, BIC: CEKOSKBX

Variabilný symbol: rodné číslo / IČO Investora

Špecifický symbol: 9999

Vstupný poplatok: 3%

Výstupný poplatok: 0%


Informačný leták                                                                                                     

Verejný prísľub       

Predajný prospekt a štatút fondu

 

UPOZORNENIE                                                                                                                                                    Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.