Často kladené otázky

Čo je to podielový fond?

Podielový fond je majetok tvorený cennými papiermi, finančnými prostriedkami, dlhopismi  a inými majetkovými hodnotami. Majetok fondu je vo vlastníctve investorov a ich vlastnícke práva sú vyjadrené podielovými listami. Do podielového fondu môže investovať neobmedzené množstvo ľudí. Každý investor má vo fonde svoj podiel, ktorým sa podieľa na všetkých investíciách fondu aj na výnosoch z nich.

Podielový fond nemá právnu subjektivitu. Jeho majetok nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti.

Čo je to podielový list?

Podielový list je cenný papier, ktorý vyjadruje vlastníctvo podielu na majetku fondu.

Čo sa deje s mojimi finančnými prostriedkami po tom, ako ich investujem do fondu?

Po pripísaní Vami investovanej sumy na účet fondu, nadobúdate do príslušného fondu podielové listy tohto fondu. Ich počet závisí od kurzu fondu v deň uskutočnenia investície. Napríklad, ak investujete 100 EUR a kurz fondu v ten deň predstavuje 0,100000 EUR, vašou investíciou nadobudnete 1 000 podielových listov tohto fondu.

Ako zistím aktuálnu hodnotu môjho majetku vo fonde?

Aktuálnu hodnotu svojho majetku určíte vynásobením počtu podielových listov a aktuálnej hodnoty jedného podielu vo fonde.

Napríklad: K 1.9.2016 je aktuálna hodnota jedného podielu podielového fondu 1.PF Slnko, o.p.f. = 0,036638 EUR. Vlastníte 10 000 podielov. Aktuálna hodnota Vášho majetku k 1.9.2016 je teda 0,036638 x 10 000 = 366,38 EUR.

Aktuálnu hodnotu podielu nájdete na našej stránke – VÝKONNOSTI FONDOV. Počet Vami nakúpených podielov nájdete vo Vašom IAD ONLINE, každoročnom výpise z konta podielnika, prípade sa môžete osobne informovať v klientskom centre IAD Investments.

Sú moje peniaze vo fonde časovo viazané ako napríklad v termínovanom vklade?

Nie, podielnik môže kedykoľvek svoje podielové listy predložiť spoločnosti na vyplatenie. Investovanie nie je žiadnym spôsobom časovo limitované. Je dobré, ak podielnik dodrží nami odporúčaný minimálny investičný horizont.

Na aké obdobie je výhodné investovať do podielových fondov IAD Investments, správ. spol., a.s.?

Odporúčaný investičný horizont sa odvíja od investičného zamerania konkrétneho fondu. V zásade platí, čím rizikovejšie cenné papiere má fond vo svojom portfóliu, tým je odporúčaný investičný horizont dlhší. Dlhšie investičné obdobie zmierňuje potenciálne straty pri poklese hodnôt cenných papierov. 

Investičné horizonty nie sú pevne stanovené a je na každom investorovi, na akú dlhú dobu sa rozhodne investovať. Spoločnosť nemôže prikazovať, na akú dlhú dobu musí investor nechať viazané svoje finančné prostriedky vo fonde. Investičné horizonty podielového fondu sú nastavené tak, aby pri určitej investičnej stratégií prinášali očakávané výnosy. Za štandardných trhových a ekonomických podmienok sa tak s veľkou pravdepodobnosťou stane. 

Čo je to výkonnosť fondu?

Výkonnosť fondu je percentuálna zmena čistej hodnoty majetku podielového fondu na jeden podiel oproti predchádzajúcemu časovému obdobiu. Obvykle sa obdobie stanovuje na 12 mesiacov. Zhodnotenie sa potom udáva ako percentuálna zmena za počítané obdobie. V ročnom vyjadrení sa pridáva koncovka p.a. (z latinského per annum - za rok).

 

Môžem investovaní do podielového fondu prísť o celú investovanú sumu?

Rozloženie investícií do veľkého počtu cenných papierov v našich fondoch zabraňuje riziku, že by klient mohol prísť o celú investovanú sumu. Zmyslom investovania do podielových fondov je profesionálna správa majetku s cieľom dosiahnuť v odporúčanom časovom horizonte očakávaný výnos. 

 

Akú sumu môžem do podielových fondov investovať?

Do našich podielových fondov môžete investovať akúkoľvek sumu. Jediné obmedzenie sa týka výšky minimálnej vstupnej investície a výšky minimálnej následnej investície. Minimálna výška investície je v oboch prípadoch 20 EUR a je platná pre všetky fondy.

Sú s investíciou spojené aj vstupné poplatky?

S investíciou je spojený tzv. vstupný poplatok, o ktorý sa zníži Vami investovaná suma. Výška poplatku závisí od veľkosti investície a konkrétneho podielového fondu.

Informácia o vstupných poplatkoch je uverejnená v prehľade základných údajov každého nášho fondu a v predajnom prospekte podielového fondu.

 

 

Ako mám postupovať, ak si chcem dať podielové listy vyplatiť?

O vyplatenie podielových listov môžete požiadať kedykoľvek nasledovnými spôsobmi:

Vyplnené a notársky overené tlačivo Žiadosť o vyplatenie podielových listov zašlite poštou alebo osobne doručte do sídla spoločnosti.

Ak máte v IAD ONLINE nastavený zabezpečený prístup PLUS, môžete Žiadosť o vyplatenie podielových listov vyplniť online a odoslať nám ju prostredníctvom systému.

Osobne navštívte klientske centrum IAD Investments v Bratislave a žiadosť spíšte priamo s pracovníkom IAD Investments. 


Peňažné prostriedky za podielové listy Vám zašleme na Vami určený bankový účet.

Môžem podielové listy darovať?

Darovanie podielových listov je možné spísaním darovacej zmluvy s úradne overenými podpismi. Právoplatným dokladom na realizáciu prevodu podielových listov na obdarovaného je jej originál alebo úradne overená kópia doručená do sídla IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava.

 

Je možné dedenie podielových listov?

Áno, dedenie podielových listov je možné. Správcovská spoločnosť  realizuje dedenie (prechod) podielových listov na dediča (nadobúdateľa) na základe tlačiva Oznámenie o zmene majiteľa podielových listov – prechod podielových listov, kde nadobúdateľ (dedič) podielového listu žiada o zmenu majiteľa podielových listov a je povinný priložiť napr. právoplatné uznesenie príslušného súdu v konaní o dedičstve, osvedčenie príslušného notára povereného súdom o dedičstve, právoplatné uznesenie príslušného súdu v inom súvisiacom konaní. Ak je tlačivo vyplnené bez prítomnosti povereného pracovníka IAD Investments, podpisy na tlačive musia byť úradne overené a je potrebné ho doručiť do sídla IAD Investments. Ak dediči ešte nie je zaregistrovaný ako podielnik v IAD Investments, musí priložiť aj vyplnené tlačivo Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov.

Áno, právny akt dedenia podielových listov musí mať písomnú podobu výsledku Dedičského konania. Právoplatným dokladom na realizáciu prevodu podielových listov na právoplatného dediča je jej originál alebo úradne overená kópia doručená do sídla IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava.

Prečo sú ceny fondov uverejňované k iným dátumom, a prečo niektoré z fondov majú cenu podielového listu stále rovnakú? Zdá sa, že to nie je aktualizované každý deň.

Čistú hodnotu majetku fondu, a teda aj cenu jedného podielového listu nestanovujeme pre všetky naše fondy v rovnakom časovom intervale. U niektorých fondov je to denne, u iných na týždennej alebo mesačnej báze.

Vzhľadom k nejednotnosti oceňovacieho intervalu aktualizujeme ceny podielových listov každý pracovný deň po 18.00. V prípade fondov, u ktorých sa oceňuje každý pracovný deň, sa hodnota mení každý deň. U ostatných fondov sa uverejňuje posledná známa hodnota až do dňa, kedy došlo k oceneniu aj u týchto fondov.

Z uvedeného dôvodu sa navonok môže javiť, že ceny podielových listov nie sú denne aktualizované. Kvôli prehľadnosti však pri každom fonde uvádzame dátum, pre ktorý deň bola cena podielového listu platná.

Podlieha činnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. nejakej kontrole?

Kolektívne investovanie a celkovo činnosť na finančných trhoch je vymedzená prísnym legislatívnym rámcom Slovenskej republiky a smernicami Európskej komisie. Navyše podliehame samoregulácii Slovenskej asociácie správcovských spoločností.

Nakladať s majetkom v podielových fondoch môže len správcovská spoločnosť, a to len v rámci zákona o kolektívnom investovaní č. č. 203/2011 Z.z. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním zákonnosti vykonáva v prvom rade depozitár – v súčasnosti ČSOB, a.s. Správcovská spoločnosť nesmie bez súhlasu depozitára robiť žiadne transakcie s majetkom fondov. Národná banka Slovenska (NBS) ako orgán štátnej správy pre oblasť kapitálového trhu s príslušnými právomocami môže tiež kontrolovať a zasahovať do činnosti správ. spol.

 

 

Čo ak správcovská spoločnosť skrachuje?

Majetok v podielových fondoch je oddelený od majetku správcovskej spoločnosti. NBS a depozitár dozerajú na činnosť správcovskej spoločnosti, aby sa vylúčila manipulácia s majetkom, ktorá by mohla poškodiť podielnikov.

V prípade krachu správcovskej spoločnosti NBS určí nového správcu podielových fondov a prevedie ich pod jeho správu.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.