EURO Bond

Určený pre konzervatívnych investorov.
Cieľom fondu je zabezpečiť stabilný výnos, bez výrazných výkyvov.
Odporúčaný investičný horizont je obdobie minimálne 3 rokov.

EURO Bond

Denné údaje: 27. 5. 2020

Cena 1 podielového listu: 0,0408400000 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 17 706 160,75 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

EURO Bond, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte
presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 27. 5. 2020

Od začiatku roka 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumul. / p.a.
-4,03 % 3,02 % -5,37 % -4,19 % -3,11 % -3,87 %
-1,31 %
-5,05 %
-1,03 %
23,03 %
1,08 %

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Komu je fond určený

Fond je vhodný pre konzervatívnych investorov, ktorí sa nechcú vystavovať kurzovému riziku, majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v jednotnej mene euro v horizonte minimálne troch rokov a uprednostňujú nižší stabilný výnos bez výrazných výkyvov. Fond predstavuje vhodnú alternatívu k bežným účtom a dlhodobým termínovaným vkladom v eurách.

Správca fondu:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu:
Slovenská republika
Kategória fondu:
dlhopisový fond
Denominačná mena:
EUR
Bankové spojenie:
IBAN: SK65 7500 0000 0001 5505 9293
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vytvorenia fondu:
16. 2. 2001
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
Vstupný poplatok:
do 16 596,93 EUR*: 1,90 %
nad 16 596,93 EUR*: individuálne
⃰ celková kumulatívna investícia do podielových fondov
Výstupný poplatok:
0 %
Správcovský poplatok:
1,45 % p.a.
Depozitársky poplatok:
0,198 % p.a. vrátane DPH
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID):
1
2
3
4
5
6
7
ISIN:
SK3110000633
Dôležité dokumenty:
Dokumenty a tlačivá

Vlastnosti fondu:

  • Určený pre konzervatívnych investorov
  • Odporúča sa ako alternatíva k termínovanému vkladu
  • Odporúčaný investičný horizont minimálne 3 roky
  • Uprednostňuje ochranu kapitálu pred maximalizáciou výnosu
  • Euro dlhopisový fond konzervatívneho charakteru
  • Investície výlučne v EUR
  • Nízke trhové riziko
  • Fond investuje do dlhopisov (štátnych, podnikových, hypotekárnych), nástrojov peňažného trhu (zmenky,pokladničné poukážky)
  • Fond investuje aj do dlhopisových podielových fondov

Investičná stratégia:

Cieľom fondu je zabezpečiť stabilný výnos, bez výrazných výkyvov v horizonte troch až piatich rokov pozostávajúci najmä z kapitálových výnosov z dlhových cenných papierov v portfóliu. Fond patrí medzi podielové fondy s konzervatívnym prístupom k riziku a výnosom, svojím zameraním spadá do kategórie dlhopisový podielový fond. Investuje predovšetkým do štátnych dlhopisov Slovenskej republiky, štátnych dlhopisov iných krajín, dlhopisov iných subjektov vydaných v mene EUR a do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku Fondu proti úrokovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia. Podielový fond nemá regionálne ani odvetvové zameranie.

Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:

Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.

Kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu

Komentáre k fondu

Iné dokumenty

Aký produkt je pre mňa najvhodnejší?

Zodpovedaním štyroch jednoduchých otázok zístíte, ktorý z našich produktov je pre Vás najvhodnejší.

Dotazník investora

Investičná kalkulačka

Vypočítajte si ako si zhodnotíte vaše finančné prostriedky.

Vypočítať

Kontaktný formulár

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

OZVITE SA NÁM

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.