Bond Dynamic

Určený pre konzervatívnych investorov.
Fond vhodný ako alternatíva k termínovanému vkladu.
Odporúčaný investičný horizont je obdobie minimálne 4 rokov.

Bond Dynamic

Denné údaje: 19. 11. 2018

Cena 1 podielového listu: 0,0412500000 EUR
Vlastné imanie: 10 967 861,20 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Bond Dynamic, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte
presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 19. 11. 2018

Od začiatku roka 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumul. / p.a.
-0,67 % -0,17 % -0,11 % -0,39 % -0,26 % 6,64 %
2,17 %
11,43 %
2,19 %
24,24 %
1,98 %

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Komu je fond určený

Podielový fond je určený pre konzervatívnych investorov uprednostňujúcich ochranu kapitálu pred rizikovou maximalizáciou výnosu. Odporúčame ho investorom očakávajúcim zhodnotenie nad úrovňou štandardných bankových produktov, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne štyroch rokov.

Správca fondu:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu:
Slovenská republika
Investičné zameranie:
dlhopisový fond
Denominačná mena:
EUR
Bankové spojenie:
IBAN: SK71 7500 0000 0002 5513 1563
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vytvorenia fondu:
5. 11. 2007
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
Vstupný poplatok:
2,0 %
Výstupný poplatok:
0 %
Správcovský poplatok:
1,25 %
Depozitársky poplatok:
0,072 % vrátane DPH
Dôležité dokumenty:
Dokumenty a tlačivá

Vlastnosti fondu:

  • Určený pre konzervatívnych investorov
  • Odporúča sa ako alternatíva k termínovanému vkladu
  • Investičný horizont viac ako 4 roky
  • Uprednostňuje ochranu kapitálu pred maximalizáciou výnosu
  • Euro dlhopisový fond konzervatívneho charakteru
  • Investície prevažne v EUR
  • Nízke trhové riziko
  • Fond investuje do dlhopisov (štátnych, podnikových, hypotekárnych), nástrojov peňažného trhu (zmenky,pokladničné poukážky), investuje aj do dlhopisových podielových fondov


Investičná stratégia:

Cieľom investičnej stratégie je investovať majetok podielového fondu najmä do štátnych dlhopisov, komunálnych a podnikových dlhopisov a hypotekárnych záložných listov bez regionálneho obmedzenia, do podielových listov dlhopisových podielových fondov s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom úrokových výnosov z finančných nástrojov ako aj z cenového zhodnotenia finančných nástrojov v odporúčanom investičnom horizonte.

Investície do finančných derivátov sú využívané na účely dosahovania výnosov ako aj na účely zabezpečenia voči úrokovému a menovému riziku podielového fondu. 


Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:

Priemerný vplyv:

Ekonomický vývoj hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu.
Všeobecné trhové riziko vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Špecifické trhové riziko vyplývajúce z takej zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja, ktorá nesúvisí so zmenami všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb a je zapríčinená činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja a pri finančných derivátoch emitenta príslušného podkladového nástroja.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde v denominačnej mene podielového fondu.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom, ak je porovnaná so všeobecným správaním trhu a spôsobom, ktorý presahuje normálne pásmo kolísania jeho hodnoty.

Kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu

Iné dokumenty

Aký produkt je pre mňa najvhodnejší?

Zodpovedaním štyroch jednoduchých otázok zístíte, ktorý z našich produktov je pre Vás najvhodnejší.

Dotazník investora

Investičná kalkulačka

Vypočítajte si ako si zhodnotíte vaše finančné prostriedky.

Vypočítať