Dane pri investovaní

Dane pri investovaní

V prípade, že správcovská spoločnosť vypláca v priebehu kalendárneho roka výnosy z majetku v podielovom fonde (v zmysle zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní), jeho výplata sa zdaňuje 19%-nou sadzbou pri zdroji. To znamená, že podielnik už dostane čistý (zdanený) výnos. Na majetok podielového fondu sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a ustanovenia konkrétnych medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Predmetom dane z príjmov fyzických a právnických osôb sú aj príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia). V prípade výnosu t.j. kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika (predajná cena podielového listu pri jeho vydaní) sa v prípade spätného predaja podielových listov je daň je vyberaná zrážkou, pričom platiteľom dane je správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. Správcovská spoločnosť však nevykoná zrážku dane, ak príjemcom výnosu z vyplatenia podielového listu je podielový fond, obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi držiaci podielové listy vo svojom mene pre svojich klientov v rámci poskytovania investičnej služby na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez zriadenia pobočky.

Daňový režim investorov, ktorí nie sú daňovými rezidentmi Slovenskej republiky, sa riadi predovšetkým ustanoveniami zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretej medzi Slovenskou republikou a ich rezidenčnou krajinou. Zdaňovanie príjmov z investovania do podielového fondu sa môže meniť v súvislosti
s legislatívnymi zmenami v oblasti dane z príjmov.

Na zdaňovanie zisku zo spätného predaja podielových listov podielových fondov nadobudnutých pred 31.12.2003 sa vzťahujú špeciálne podmienky. V prípade týchto podielových listoch je možné uplatniť oslobodenie zisku zo spätného predaja podielových listov od dane z príjmov, pre bližšie informácie sa však obráťte
na daňového poradcu.