KD RUSSIA

Podílový fond určený pro zkušenější investory.
Smíšený fond s převahou investicí do akcií.
Doporučený investiční horizont je období minimálně 5 let.


Denní údaje: 22. 7. 2021

Cena 1 podílového listu: 0,0264060000 EUR
Vlastní kapitál: 4 114 648,66 EUR

Graf vývoje výkonnosti podílového fondu v EUR

Pohybem kurzoru po křivce, se zobrazí hodnota výkonnosti k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu v grafu zobrazena kumulativně.

KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol.,a.s.

Pro zobrazení výkonnosti fondu ve větším detailu, vyberte prosím pomocí kurzoru oblast dat na grafu nebo zadejte přesné období v tabulce pod grafem.

V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu v grafu zobrazena kumulativně.

Výkonnosti fondu v EUR, 22. 7. 2021

Od začátku roku 1 měs. 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 let kumulat. / p.a. Od založení kumul. / p.a.
18,33 % 7,64 % 10,17 % 20,68 % 25,16 % 30,27 %
9,21 %
50,82 %
8,56 %
-20,45 %
-1,46 %

Historické údaje ke stažení (formát .csv)

Komu je fond určen:

Podílový fond je určen pro zkušenější investory, kteří očekávají vyšší zhodnocení, ale zároveň akceptují i zvýšené riziko poklesu hodnoty investice. Doporučený investiční horizont je minimálně pět let.

Správce fondu:
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
Místo registrace fondu:
Slovenská republika
Investiční zaměření:
smíšený fond
Denominační měna:
EUR
Bankovní spojení:
CZK účet: 166934663/0300;
EUR účet: 07192281/0300
Datum vytvoření fondu:
20. 1. 2006
Minimální počáteční investice:
20 EUR
Minimální následující investice:
20 EUR
Vstupní poplatek:
pro celkovou kumulovanou investici do podílových fondů:
3,5 % do 3 000€
3,0 % do 33 000€
2,5 % do 165 000€
Nad 165 000€: individuálne
Výstupní poplatek:
0 %
Správcovský poplatek:
3 % p.a.
Depozitářský poplatek:
0,216 % p.a. včetně DPH
Risk:
1
2
3
4
5
6
7
ISIN:
SK3110000708
Důležité dokumenty:
Dokumenty a formuláře

Vlastnosti fondu:

  • Smíšený fond - investuje především do akcií, ale i do dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a do jiných fondů, jejichž podkladovým aktivem jsou akcie a dluhopisy
  • Určen pro zkušenější investory
  • Doporučený investiční horizont minimálně 5 let
  • Cílem je dosáhnout vyšší zhodnocení ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, avšak při akceptaci rizika výrazných změn hodnoty investice
  • Investice ve fondu jsou v EUR ale iv USD, RUB, UAH a GBP
  • Velmi vysoké tržní riziko
  • Fond se zaměřuje především na Ruskou federaci, státy bývalého Sovětského Svazu a Turecko ale také na Evropu a její rozvíjející se regiony


Investiční strategie:

Zaměřením investiční politiky je investovat majetek podílového fondu zejména do akcií společností se sídlem v Evropě, v rozvíjejících se regionech Evropy, v Ruské federaci, ve státech bývalého Sovětského Svazu a v Turecku, obchodovaných na evropských, ruských a amerických burzách, bez regionálního nebo odvětvového omezení, do převoditelných dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu emitentů se sídlem v Evropě, do podílových listů jiných standardních a speciálních fondů a cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování (s označením Exchange Traded Fund) obchodovaných na evropských a amerických akciových burzách, jejichž podkladovým aktivem jsou akciové a dluhopisové třídy aktiv, a to v souladu s rizikovým profilem podílového fondu, s cílem dosahovat zhodnocení prostřednictvím dividendových a úrokových výnosů z finančních nástrojů jakož i z cenového zhodnocení finančních nástrojů v doporučeném investičním horizontu, uvedeném v prodejním prospektu podílového fondu a v dokumentu Klíčové informace pro investory (dále jen "KIID"). Podíl akcií na majetku v podílovém fondu představuje minimálně 10% a může tvořit až 100% hodnoty majetku v podílovém fondu. V podílovém fondu je zvýšený limit na korporátní investice (riziko koncentrace). V rámci své investiční strategie podílový fond investuje také do nástrojů denominovaných v jiných měnách než euro s cílem dosažení výnosů iz kurzových pohybů. Investice do finančních derivátů jsou využívány pro účely dosahování výnosů jakož i pro účely zajištění akciového, úrokového a měnového rizika podílového fondu. Cílem podílového fondu není kopírovat žádný finanční index ani se při výběru investic nesleduje vývoj žádného finančního indexu, použije se aktivní přístup k investicím.investiční politiky je investovat majetek podílového fondu zejména do akcií rozvíjejících se regionů, všech odvětví a společností v Ruské federaci a ve státech bývalého Sovětského Svazu v doporučeném investičním horizontu a to v souladu s rizikovým profilem podílového fondu s cílem dosahovat zhodnocení prostřednictvím výnosů z dividendy tak tržní kapitalizace v doporučeném investičním horizontu. Hodnota majetku v akciích může tvořit až 100% hodnoty majetku v podílovém fondu, přičemž podíl akcií v majetku v podílovém fondu představuje minimálně 50%. Podílový fond investuje i do nástrojů denominovaných v jiných měnách než euro s cílem dosahování výnosů iz kurzových pohybů. V podílovém fondu je zvýšený limit na korporátní investice. Cílem Podílového fondu není kopírovat žádný finanční index ani se při výběru investic nesleduje vývoj žádného finančního indexu, použije se aktivní přístup k investicím.

Faktory ovlivňující vývoj hodnoty fondu jsou zejména:

Významný vliv:

Obecné tržní riziko vyplývající ze změn obecnou úroveň tržních cen nebo úrokových sazeb.
Tržní rizikovyplývajúce ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou devizové kurzy a ceny akcií.
Měnové riziko vyplývající ze změn směnných kurzů měn.
Akciové riziko vyplývající ze změn cen majetkových cenných papírů.

Průměrný vliv:

Ekonomický růst / pokles hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu. 
Specifické tržní riziko vyplývající ze změny ceny jen některého emitenta daného finančního nástroje. 
Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem. 
Úrokové riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změn úrokových sazeb a jejich vlivu na hodnotu majetku v podílovém fondu.

Souhrnné komentáře

Jiné dokumenty

Jaký produkt je pro mě nejvhodnější?

Odpovědí na čtyri jednoduché otázky zjistíte, který z našich produktů je pro Vás nejvhodnější.

Dotazník investora

Investiční kalkulačka

Vám umožní výpočet zhodnocení Vašich investovaných finančních prostředků.

Vypočítat

Kontaktní formulář

Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

Ozvěte se nám

Informace o použití cookies na této stránce

Tato webová stránka používá soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší zkušenost s používáním naší stránky. Informace ukládáme do souborů cookies uložených ve vašem prohlížeči a díky nim víme, co vás nejvíce zajímá a díky tomu můžeme tvořit takový obsah, o který můžete mít zájem.
Na levé stránce si můžete upravit všechna nastavení v souvislosti se soubory cookies. Cookies, které jsou nezbytné k zajištění technického fungování naší webstránky jsou automaticky povoleny a nelze je zrušit, aniž by došlo k narušení některých nutných funkcionalit této stránky.