Často kladené otázky

Co je to podílový fond?

Podílový fond je majetek tvořen cennými papíry, finančními prostředky, dluhopisy a dalšími majetkovými hodnotami. Majetek fondu je ve vlastnictví investorů a jejich vlastnická práva jsou vyjádřeny podílovými listy. Do podílového fondu může investovat neomezené množství lidí. Každý investor má ve fondu svůj podíl, kterým se podílí na všech investicích fondu i na výnosech z nich.

Podílový fond nemá právní subjektivitu. Jeho majetek není součástí majetku správcovské společnosti.

Co je to podílový list?

Podílový list je cenný papír, který vyjadřuje vlastnictví podílu na majetku fondu.

Co se děje s mými finančními prostředky poté, co jich investuji do fondu?

Po připsání Vámi investované částky na účet fondu, nabýváte do příslušného fondu podílové listy tohoto fondu. Jejich počet závisí od kurzu fondu v den uskutečnění investice. Například, pokud investujete 100 EUR a kurz fondu v ten den představuje 0,100000 EUR, vaším investicí získáte 1 000 podílových listů tohoto fondu.

Jak zjistím aktuální hodnotu mého majetku ve fondu?

Aktuální hodnotu svého majetku určíte vynásobením počtu podílových listů a aktuální hodnoty podílu ve fondu.

Například: K 1.9.2016 je aktuální hodnota jednoho podílu podílového fondu 1.PF Slnko, o.p.f. = 0,036638 EUR. Vlastníte 10 000 akcií. Aktuální hodnota Vašeho majetku k 1.9.2016 je tedy 0,036638 x 10 000 = 366,38 EUR.

Aktuální hodnotu podílu najdete na naší stránce - VÝKONNOSTI FONDŮ. Počet Vámi nakoupených podílů najdete ve Vašem IAD ONLINE, každoročním výpisu z účtu podílníka, případě se můžete osobně informovat v klientském centru IAD Investments.

Jsou mé peníze ve fondu časově vázány jako například v termínovaném vkladu?

Ne, podílník může kdykoliv své podílové listy předložit společnosti na vyplacení. Investování není žádným způsobem časově limitované. Je dobré, pokud podílník dodrží námi doporučený minimální investiční horizont.

Na jaké období je výhodné investovat do podílových fondů IAD Investments, správ. spol., a.s.?

Doporučený investiční horizont se odvíjí od investičního zaměření konkrétního fondu. V zásadě platí, čím rizikovější cenné papíry má fond ve svém portfoliu, tím je doporučený investiční horizont delší. Delší investiční období zmírňuje potenciální ztráty při poklesu hodnoty cenných papírů.

Investiční horizonty nejsou pevně stanoveny a je na každém investorovi, na jak dlouhou dobu se rozhodne investovat. Společnost nemůže přikazovat, na jak dlouhou dobu musí investor nechat vázané své finanční prostředky ve fondu. Investiční horizonty podílového fondu jsou nastaveny tak, aby při určité investiční strategií přinášely očekávané výnosy. Za standardních tržních a ekonomických podmínek se tak s velkou pravděpodobností stane.

Co je to výkonnost fondu?

Výkonnost fondu je procentuální změna čisté hodnoty majetku podílového fondu na jeden podíl oproti předchozímu časovému období. Obvykle se období stanoví na 12 měsíců. Zhodnocení se pak udává jako procentní změna za počítáno období. V ročním vyjádření se přidává koncovka p.a. (Z latinského per annum - za rok).

Mohu investováním do podílového fondu přijít o celou investovanou částku?

Rozložení investic do velkého počtu cenných papírů v našich fondech zabraňuje riziku, že by klient mohl přijít o celou investovanou částku. Smyslem investování do podílových fondů je profesionální správa majetku s cílem dosáhnout v doporučeném časovém horizontu očekávaný výnos.

Jakou částku můžu do podílových fondů investovat?

Do našich podílových fondů můžete investovat jakoukoliv částku. Jediné omezení se týká minimální vstupní investice, která je 20 EUR. Minimální následná investice je pro všechny fondy 20 EUR.

Jsou s investicí spojené i vstupní poplatky?

S investicí je spojen tzv. vstupní poplatek, o který se sníží Vámi investovaná částka. Výše poplatku závisí na velikosti investice a konkrétního podílového fondu.

Informace o vstupních poplatcích je zveřejněna v přehledu základních údajů každého našeho fondu a v prodejním prospektu podílového fondu.

Jak mám postupovat, pokud si chci dát podílové listy vyplatit?

O vyplacení podílových listů můžete požádat kdykoliv následujícími způsoby:

Vyplněný a notářsky ověřený formulář Žádost o vyplacení podílových listů zašlete poštou nebo osobně doručte do sídla společnosti.

Pokud máte v IAD ONLINE nastaven zabezpečený přístup PLUS, můžete Žádost o vyplacení podílových listů vyplnit online a odeslat nám ji prostřednictvím systému.

Osobně navštivte klientské centrum IAD Investments v Bratislavě a žádost sepište přímo s pracovníkem IAD Investments.


Peněžní prostředky za podílové listy Vám zašleme na Vámi určený bankovní účet.

Mohu podílové listy darovat?

Darování podílových listů je možné sepsáním darovací smlouvy s úředně ověřenými podpisy. Pravoplatním dokladem na realizaci převodu podílových listů na obdarovaného je její originál nebo úředně ověřená kopie doručena do sídla IAD Investments, správ. spol., S.p.A., Malý trh 2 / A, 811 08 Bratislava.

Je možné dědění podílových listů?

Ano, dědění podílových listů je možné. Správcovská společnost realizuje dědění (přechod) podílových listů na dědice (nabyvatele) na základě formuláře Oznámení o změně majitele podílových listů - přechod podílových listů, kde nabyvatel (dědic) podílového listu žádá o změnu majitele podílových listů a je povinen přiložit např. pravomocné usnesení příslušného soudu v řízení o dědictví, osvědčení příslušného notáře pověřeného soudem o dědictví, pravomocné usnesení příslušného soudu v jiném souvisejícím řízení. Pokud je tiskopis vyplněné bez přítomnosti pověřeného pracovníka IAD Investments, podpisy na formuláři musí být úředně ověřeny a je třeba ho doručit do sídla IAD Investments. Pokud dědicové ještě není zaregistrován jako podílník v IAD Investments, musí přiložit i vyplněný tiskopis Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů.

Akt dědění podílových listů musí mít písemnou podobu výsledku dědického řízení. Pravomocným dokladem na realizaci převodu podílových listů na právoplatného dědice je její originál nebo úředně ověřená kopie doručena do sídla IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2 / A, 811 08 Bratislava.

Proč jsou ceny fondů zveřejňovány k jiným datem, a proč některé z fondů mají cenu podílového listu stále stejnou? Zdá se, že to není aktualizováno každý den.

Čistou hodnotu majetku fondu, a tedy i cenu jednoho podílového listu nestanovujeme pro všechny naše fondy ve stejném časovém intervalu. U některých fondů je to denně, u jiných na týdenní nebo měsíční bázi.

Vzhledem k nejednotnosti oceňovacího intervalu aktualizujeme ceny podílových listů každý pracovní den po 18.00. V případě fondů, u nichž se oceňuje každý pracovní den, se hodnota mění každý den. U ostatních fondů se zveřejňuje poslední známá hodnota až do dne, kdy došlo k ocenění iu těchto fondů.

Z uvedeného důvodu se navenek může jevit, že ceny podílových listů nejsou denně aktualizovány. Kvůli přehlednosti však při každém fondu uvádíme datum, pro který den byla cena podílového listu platná.

Podléhá činnost IAD Investments, správ. spol., a.s. nějaké kontrole?

Kolektivní investování a celkově činnost na finančních trzích je vymezena přísným legislativním rámcem Slovenské republiky a směrnicemi Evropské komise. Navíc podléháme samoregulaci Slovenské asociace správcovských společností.

Nakládat s majetkem v podílových fondech může jen správcovská společnost, a to pouze v rámci zákona o kolektivním investování č. 203/2011 Z.z. Kontrolní činnost nad dodržováním zákonnosti vykonává v první řadě depozitář - v současnosti ČSOB, a.s. Správcovská společnost nesmí bez souhlasu depozitáře dělat žádné transakce s majetkem fondů. Národní banka Slovenska (NBS) jako orgán státní správy pro oblast kapitálového trhu s příslušnými pravomocemi může také kontrolovat a zasahovat do činnosti správcovské společnosti.

Co když správcovská společnost zkrachuje?

Majetek v podílových fondech je oddělen od majetku správcovské společnosti. NBS a depozitář dohlížejí na činnost správcovské společnosti, aby se vyloučila manipulace s majetkem, která by mohla poškodit podílníků.

V případě krachu správcovské společnosti NBS určí nového správce podílových fondů a převede je pod jeho správu.

Informace o použití cookies na této stránce

Tato webová stránka používá soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší zkušenost s používáním naší stránky. Informace ukládáme do souborů cookies uložených ve vašem prohlížeči a díky nim víme, co vás nejvíce zajímá a díky tomu můžeme tvořit takový obsah, o který můžete mít zájem.
Na levé stránce si můžete upravit všechna nastavení v souvislosti se soubory cookies. Cookies, které jsou nezbytné k zajištění technického fungování naší webstránky jsou automaticky povoleny a nelze je zrušit, aniž by došlo k narušení některých nutných funkcionalit této stránky.