Zlúčenie podielových fondov Optimal a Kapital do Growth Opportunities

Vážení podielnici,

predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol. a.s. Vám oznamuje, že z dôvodu zefektívnenia správy podielových fondov a na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska dňa 11.9.2017 zlúči podielové fondy Optimal a Kapital do podielového fondu Growth Opportunities.  Pre podielnikov Optimal a Kapital to znamená, že 11.9.2017 budú všetky ich podielové listy vymenené za podielové listy  Growth Opportunities. Fondy Optimal a Kapital zaniknú zlúčením v súlade s rozhodnutím Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie podielových fondov zo dňa 12. 7 2017 č.z.: 100-000-049-750 k č. sp.: NBS1-000-012-778, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.7.2017.