Zlúčenie podielového fondu KD Prosperita do KD RUSSIA

Vážení podielnici,

predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol. a.s. Vám oznamuje, že z dôvodu zefektívnenia správy podielových fondov a na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska sa dňa 6.11.2017 zlúči podielový fond KD Prosperita do podielového fondu KD RUSSIA. Pre podielnikov KD Prosperita to znamená, že 6.11.2017 budú všetky ich podielové listy vymenené za podielové listy KD RUSSIA. Fond KD Prosperita zanikne zlúčením v súlade s rozhodnutím Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie podielových fondov zo dňa 18.9.2017 č.z.: 100-000-060-351 k č.sp.: NBS1-000-015-020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.9.2017.