Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za polrok 2017

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že dňa 30.8.2017 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 30.6.2017 v zmysle Štatútov podielových fondov.

Aktuálne správy o hospodárení nájdete v časti Dokumenty, záložka Správy o hospodárení.