Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že odo dňa 17.2.2017 vstúpili do platnosti kľúčové informácie pre investorov všetkých podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili z dôvodu pravidelnej ročnej aktualizácie informácií v tomto dokumente (najmä údaje o výkonnosti, priebežné poplatky a iné potrebné aktualizácie) a z dôvodu zosúladenia s novými legislatívnymi požiadavkami. Odo dňa 17.2.2017 do platnosti vstúpili aj predajné prospekty podielových fondov Bond Dynamic, Growth Opportunities, ktoré sa menili z dôvodu aktualizácie pákového efektu, a EURO Cash dlhopisový, Optimal Balanced, CE Bond, ktoré sa menili z dôvodu aktualizácie investičného horizontu. Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty. Tu nájdete aktuálny Štatút a predajný prospekt, Kľúčové informácie pre investorov fondu Korunový realitný fond, o.p.f.