Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 11.9.2017 vstupujú do platnosti aktualizovaný štatút, predajný prospekt
a kľúčové informácie pre investorov fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., a Spoločný prevádzkový poriadok, ktoré sa menili a aktualizovali z dôvodu zlúčenia fondov Optimal
a Kapital do fondu Growth Opportunities, pričom sa jednalo najmä o rozšírenie investičnej stratégie, úpravu vstupných poplatkov, odplaty depozitára a správcovskej spoločnosti za správu fondu a informácie o zlúčení. 

Aktuálne dokumenty podielového fondu nájdete v sekcii Dokumenty.