Zlúčenie fondu EURO Cash dlhopisový do fondu EURO Bond

Vážení podielnici,

predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol. a.s. Vám oznamuje, že z dôvodu zefektívnenia správy a podobnej investičnej politiky fondov na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska sa dňa 3.12.2018 zlúčil podielový fond EURO Cash dlhopisový do podielového fondu EURO Bond. Pre podielnikov fondu EURO Cash dlhopisový to znamená, že 3.12.2018 boli všetky ich podielové listy vymenené za podielové listy fondu EURO Bond. Fond EURO Cash dlhopisový zanikol zlúčením 3.12.2018 v súlade s rozhodnutím Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie podielových fondov zo dňa 19.10.2018 .z.: 100-000-132-688 k č.sp.: NBS1-000-028-858, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2018.