Zlúčenie fondu Bond Dynamic do fondu 1.PF Slnko

Vážení podielnici,

predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol. a.s. Vám oznamuje, že z dôvodu zefektívnenia správy a podobnej investičnej politiky fondov na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska sa dňa 3.12.2018 zlúči podielový fond Bond Dynamic do podielového fondu 1.PF Slnko. Pre podielnikov fondu Bond Dynamic to znamená, že 3.12.2018 budú všetky ich podielové listy vymenené za podielové listy fondu 1.PF Slnko. Fond Bond Dynamic zanikne zlúčením 3.12.2018 v súlade s rozhodnutím Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie podielových fondov zo dňa 19.10.2018 č.z.: 100-000-132-611 k č.sp.: NBS1-000-028-857, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2018.