Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od dňa 31.1.2017 vstúpili do platnosti predajné prospekty všetkých podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili najmä z dôvodu aktualizácie ukazovateľa výkonnosti a čistej hodnoty majetku k 31.12.2016 a zosúladenia s novými legislatívnymi požiadavkami. Od dňa 31.1.2017 do platnosti vstúpil aj dokument Kľúčové informácie pre investorov podielového fondu Prvý realitný fond, ktorý sa menil z dôvodu zosúladenia s legislatívnymi požiadavkami. Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty. Tu nájdete aktuálny Štatút a predajný prospektKľúčové informácie pre investorov fondu Korunový realitný fond, o.p.f.