Sporenie s riadeným portfóliom

Predaj produktu ukončený 1.8.2019.

Sporenie s riadeným portfóliom je jedinečný produkt, ktorý umožňuje prístup na finančné trhy pod neustálym dohľadom investičných špecialistov. Exkluzívne služby osobného správcu financií tak sprístupňujeme aj pre bežného klienta. Sporiť s riadeným portfóliom môžete pravidelne už od 20 EUR mesačne alebo formou jednorazovej investície. Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť aj pre mimoriadny vklad, flexibilita sporenia s riadeným portfóliom Vám to umožní.

 • Dĺžka sporenia v rokoch: 5 - 40 rokov
 • Minimálny mesačný príspevok: 20 EUR
 • Perióda sporenia: Mesačne
 • Investičné stratégie: Portfólio Optimal 90 a Portfólio Progres 75

Sporenie s riadeným portfóliom využíva možnosť investovať do rôznych fondov a finančných nástrojov, nevyužíva iba priame
investovanie do jediného fondu. Investície sú pravidelne monitorované finančným špecialistom. Ich zloženie je minimálne 1-krát
v mesiaci prehodnocované a upravené tak, aby napĺňalo účel zvolenej investičnej stratégie. V prípade nepriaznivého vývoja presmerované
do fondov poskytujúcich priaznivejšie zhodnotenie. Predchádzame tak možným finančným rizikám. Vaše úspory sú vedené
na individuálnom konte oddelenom od majetku spoločnosti IAD Investments.

Sporenie s riadeným portfóliom

 • Sporenie s riadeným portfóliom je jedinečný investičný produkt, ktorý zabezpečuje prístup na finančné trhy pod neustálym dohľadom investičných špecialistov.
 • Vaša investícia je priebežne sledovaná a jej zloženie je prispôsobované aktuálnej situácii na finančnom trhu.
 • Cieľom investičnej stratégie je podieľať sa na raste aktív, ale zároveň chrániť hodnotu investície. Klienti získavajú možnosť zarobiť v čase pozitívneho vývoja na finančných trhoch. V nepriaznivom období sa investície presunú do nízko rizikových aktív - finančných nástrojov.
 • Dobu investovania je možné zvoliť od 5 do 40 rokov.
 • Ponúkame Vám dve investičné stratégie: Portfólio Optimal 90 a Portfólio Progres 75

Portfólio Optimal 90

Sporenie s riadeným portfóliom vhodné pre konzervatívnejších klientov. Investičná stratégia je navrhnutá s ohľadom
na uprednostnenie ochrany vložených financií. Zámerom investičnej stratégie je, aby ani v prípade nepriaznivej situácie na finančnom trhu, neklesla minimálna cieľová hodnota portfólia na konci sporiaceho obdobia pod 90%.

Portfólio Progres 75

Určené pre klientov, ktorí sú ochotní v záujme vyššieho výnosu niesť zodpovedajúce riziko. Investičná stratégia obsahuje
aj finančné nástroje s vyššou mierou kolísania ich hodnoty, ale
s predpokladom vyššieho výnosu. Úlohou investičnej je, aby ani
v prípade výrazne nepriaznivej situácie na finančnom trhu, neklesla minimálna cieľová hodnota portfólia na konci sporiaceho obdobia pod 75%.

Pre tých, ktorí očakávajú individuálnu
starostlivosť o svoje peniaze

Exkluzívne služby osobného správcu investícií aj pre bežného klienta

Nemenné zloženie investície počas celej doby sporenia nemusí byť vždy najvhodnejšie pre jej zhodnotenie. V riadenom portfóliu je investícia klienta sledovaná
a v prípade zmien na finančných trhoch adekvátne nasmerovaná.

Optimalizované investičné stratégie

Finančné trhy prinášajú vysoký potenciál zhodnotenia. Vieme však aj o rizikách, ktoré sa môžu objaviť. Vyhľadávame príležitosti pre čo najlepšie zhodnotenie investície klientov. Sledujeme aj cieľovú minimálnu hodnotu investície na konci sporenia.

Už od 20 EUR mesačne

Ku každej investícii pristupujeme obozretne s prihliadaním na osobné ciele klientov. Sporiť je možné už od 20 EUR mesačne.

Likvidita

Možnosť čiastočných výberov peňažných prostriedkov počas trvania zmluvy.

Flexibilita

Ciele a priority klientov sa časom menia. Počas sporenia je možné vykonať viaceré zmeny. Napríklad zmeniť výšku vkladu, vybrať si dvojmesačné platobné prázdniny, či zmeniť investičnú stratégiu.

Transparentnosť

Ako náš klient automaticky získate zabezpečený prístup do IAD Online, kde môžete vývoj hodnoty svojho sporenia pravidelne sledovať. Dvakrát ročne klientov bezplatne informujeme o stave ich investície aj formou výpisu z konta.

Dispozičné práva - sporenie s riadeným portfóliom (PDF)

Platné od: 28.3.2018

Vypĺňa klient v prípadoch:

 •  ak chce určiť iné osoby, ktoré sú popri ňom oprávnené k právnym úkonom k Zmluve o riadení portfólia a k nakladaniu s majetkom v jeho portfóliu,
 • ak je ako klient uvedená neplnoletá osoba alebo osoba nespôsobilá k právnym úkonom alebo klientom je právnická osoba. V tomto prípade je nutné tlačivo Dispozičné práva priložiť a odovzdať spolu s tlačivom Návrh na uzavretie zmluvy o riadení portfólia.

Klient je povinný tlačivo doručiť do sídla IAD. Ak je tlačivo doručené do IAD spolu Návrhom na uzavretie zmluvy o riadení portfólia, podpis klienta na tlačive musí byť overený finančným sprostredkovateľom alebo povereným pracovníkom IAD, inak musí byť úradne overený. Ak je tlačivo doručené do IAD samostatne, podpis klienta na tlačive musí byť overený úradne alebo povereným pracovníkom IAD.

Oznámenie klienta

Platné od: 1.4.2016

Tlačivo platné pre úkony:

 • predĺženie doby investovania
 • zníženie/zvýšenie pravidelného vkladu
 • zmena frekvencie pravidelného vkladu
 • platobné prázdniny
 • zmena investičnej stratégie

Pokyn klienta na čiastočné zníženie objemu portfólia

Platné od: 1.4.2016

Výpoveď zmluvy o riadení portfólia

Platné od: 1.4.2016

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.