IAD SPORENIE

VY INVESTUJETE,
MY SPRAVUJEME VAŠE PORTFÓLIO

IAD SPORENIE je určené pre každého, kto si chce sporiť napr. na dôchodok, kvalitnejšie vzdelanie pre svoje deti alebo len tak, pre potešenie, a tým si zabezpečiť finančnú rezervu do budúcnosti pre seba alebo pre svojich blízkych. IAD SPORENIE ponúka na výber zo 6 investičných stratégií podľa miery rizika, aké je klient ochotný podstúpiť. Výška očakávaného výnosu závisí nielen od výberu investičnej stratégie, ale aj od doby sporenia a výšky pravidelného vkladu.

 • Doba sporenia v rokoch: 5 - 40 rokov
 • Minimálny mesačný pravidelný vklad: od 20 EUR
 • Frekvencia sporenia: jednorazová, mesačná, štvrťročná
 • Investičné stratégie: Život, Realitná stratégia, Vyvážená stratégia, Zmiešaná stratégia, Rastová stratégia, PRF Sporenie
 • Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
 • Bankový účet: IBAN: SK92 7500 0000 0002 5515 1943
 • SWIFT: CEKOSKBX
 • Variabilný symbol: rodné číslo/IČO
 • Špecifický symbol: číslo Zmluvy pre IAD SPORENIE (resp. číslo pridelené klientovi v akceptácii Zmluvy pre IAD SPORENIE)

Investičné stratégie pre IAD SPORENIE

Život - zahŕňa štyri investičné stratégie (Rastovú, Zmiešanú, Vyváženú, Realitnú), ktoré sú uplatňované v závislosti od Vašej zostávajúcej doby sporenia a podľa nich sa upravuje zloženie Vášho portfólia s cieľom dosiahnuť bezpečné a čo najlepšie zhodnotenie Vašich úspor.

Realitná stratégia - stabilné výnosy pri nízkom až strednom stupni investičného rizika. Do portfólia s realitnou stratégiou sa nadobúdajú podielové fondy, ktoré investujú primárne do nehnuteľností a dlhopisov.

Vyvážená stratégia - vyššie výnosy pri strednom až vyššom stupni investičného rizika. Do portfólia s vyváženou stratégiou sa nadobúdajú podielové fondy investujúce svoj majetok do dlhopisov, nehnuteľností, finančných nástrojov, ktorých podkladovým aktívom sú akcie a dlhopisy a v menšej miere do akcií.

Zmiešaná stratégia – vyššie výnosy pri strednom až vyššom stupni investičného rizika. Do portfólia zmiešanej stratégie patria podielové fondy investujúce svoj majetok predovšetkým do akcií, dlhopisov a finančných nástrojov, ktorých podkladovým aktívom sú akcie, dlhopisy a v menšej miere do nehnuteľností.

Rastová stratégia - vyššie výnosy pri vyššom stupni investičného rizika. Do portfólia rastovej stratégie patria podielové fondy investujúce svoj majetok predovšetkým do akcií, v menšej miere do dlhopisov, resp. finančných nástrojov, ktorých podkladovým aktívom sú akcie a dlhopisy.

PRF Sporenie - stabilné výnosy pri nízkom až strednom stupni investičného rizika. Pri PRF Sporení sa do portfólia nadobúdajú finančné nástroje – podielové listy Prvého realitného fondu, ktorý investuje svoj majetok do nehnuteľností.

V rámci Investičných stratégií pre IAD SPORENIE investujete do finančných nástrojov – podielových listov podielových fondov spravovaných IAD. Bližšie informácie o investičných stratégiách sú uvedené v Ponuke Investičných stratégií pre IAD SPORENIE.

Už od 20 EUR mesačne

Prostredníctvom IAD SPORENIA môžete sporiť už od 20 EUR mesačne, pričom výšku vkladu si určíte sami podľa Vašich preferencií.

Flexibilita

 • flexibilná doba sporenia od 5 až do 40 rokov
 • rôzne frekvencie sporenia
 • až 6 investičných stratégií na výber

Transparentnosť

Automaticky získate zabezpečený prístup do IAD ONLINE, kde môžete sledovať vývoj hodnoty Vášho IAD SPORENIA.

Mesačný vklad v EUR
Jednorazový vklad v EUR

Výška vkladu

Doba sporenia v rokoch Ikona „Doba sporenia 5 až 40 rokov; max. do 75 roku života klienta“

Investičná stratégia

Vstupný poplatok

Prepočítať

Cieľová suma (suma vkladov)

Vstupný poplatok
%

Očakávaný výnos (% p.a.)
%

Očakávaná hodnota majetku na konci

Chcem sporiť

Modelový príklad znázorňuje očakávaný výnos pravidelného mesačného/jednorazového vkladu so zohľadneným vstupným poplatkom zo sumy vkladov pri zvolenej stratégii. Očakávaný výnos slúži iba ako modelový príklad a skutočný vývoj sa môže líšiť od uvedeného modelového príkladu.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.