Podielové fondy a sporenie

Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dátum založenia fondu: 28. 5. 2003

Denné údaje: 27.03.2015

Cena 1 podielového listu 0,03678900 EUR
Vlastné imanie 4 635 557,00 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu, 27.03.2015

Od začiatku roka 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulatívna / p.a. 5 rokov kumulatívna / p.a. Od založenia kumulatívna / p.a.
3,56% 0,94% 3,26% 4,65% 6,99% 15,13%
4,82%
18,59%
3,49%
17,77%
1,39%

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Správca fondu IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu Slovenská republika
Investičné zameranie zmiešaný fond
Denominačná mena EUR
Referenčná mena
Bankové spojenie ČSOB, a.s.
Bankový účet fondu č.ú.: 155858503/7500, IBAN: SK15 7500 0000 0001 5585 8503, SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vzniku fondu 28. 5. 2003
Minimálna počiatočná investícia 9,95 €
Minimálna nasledujúca investícia 9,95 €
Vstupný poplatok 2,99% celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov do 16 596,93€
individuálne pre celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov nad 16 596,93 €
Výstupný poplatok 0 %
Správcovský poplatok 1,6 %
Depozitársky poplatok 0,24 bez DPH

Komu je fond určený:

Podielový fond je určený pre stredne konzervatívnych investorov investujúcich v eurách a očakávajúcich zhodnotenie nad úrovňou štandardných bankových produktov, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne štyroch rokov.

Investičná stratégia:

Cieľom investičnej politiky je v horizonte minimálne 4 rokov zabezpečiť pre podielnikov podielového fondu rast hodnoty ich investícií v podielovom fonde.

Zameraním investičnej politiky je investovať predovšetkým do dlhových prevoditeľných cenných papierov a akcií európskych spoločností, obchodovaných na stredoeurópskych a západoeurópskych burzách. Pomer akciovej a dlhopisovej zložky sa mení v závislosti od situácie na kapitálových trhoch a nie je obmedzený. Podielový fond investuje do finančných derivátov výlučne za účelom zabezpečenia majetku podielového fondu proti menovému a úrokovému riziku. V podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície.

Na hodnotu majetku vo fonde má vplyv najmä:

Významný vplyv:

Všeobecné trhové riziko vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.

Priemerný vplyv:

Ekonomický rast/pokles hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu.
Špecifické trhové riziko vyplývajúce z takej zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja, ktorá je zapríčinená činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja a pri finančných derivátoch emitenta príslušného podkladového nástroja.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
Akciové riziko vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.


Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondu v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments, správ. spol, .a.s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so schváleným štatútom podielového fondu môže podiel cenných papierov vydanými štátmi a medzinárodnými organizáciami uvedenými v prílohe štatútu fondu prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde.

vstup_iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,037894 € 0,53 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,039172 € 0,11 rast
CE Bond o. p. f. 0,036446 € 0,62 rast
CREO, o.p.f. 0,114904 € 1,33 rast
Český konzervativní o. p. f. 0,039382 € 0,50 rast
EURO Bond o. p. f. 0,042670 € -0,02 pokles
EURO Cash dlhopisový o. p. f. 0,035485 € -0,05 pokles
Global Index o. p. f. 0,033060 € 0,74 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,039817 € 4,06 rast
Kapital, o.p.f. 0,028741 € 2,18 rast
KD Prosperita, o.p.f. 0,019104 € 0,36 rast
KD RUSSIA, o.p.f. 0,017654 € 1,46 rast
Optimal Balanced o. p. f. 0,028481 € -0,09 pokles
Optimal, o.p.f. 0,036789 € 0,94 rast
Protected Equity 1, o.p.f. 0,036863 € 0,32 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,037056 € 0,58 rast
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,037466 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena

Súvisiace informácie

Obľúbené weby

Novinky