Podnety, reklamácie a sťažnosti

Môžete sa na nás obrátiť ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

písomne
na adresu našej spoločnosti:
IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

elektronicky
na e-mailovú adresu: podnety(at)iad.sk

telefonicky
každý pracovný deň od 8:30 do 17:00 hod. na bezplatnej infolinke 0800 601 601

osobne
každý pracovný deň od 8:30 do 17:00 hod. na adrese IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

prostredníctvom nasledujúceho formulára

Údaje o investorovi

Ikona pomoc

Popis podania

Príloha

Povolené formáty: JPG, PNG, PDF. Maximálna veľkosť prílohy 20 MB

Spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, IČO: 17 330 254, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 182/B (ďalej len „IAD“) spracúva osobné údaje v tomto formulári uvedené na účel vybavovania podnetov, reklamácií a sťažností . Spracúvanie osobných údajov v tomto formulári uvedených pre účely vybavovania reklamácií a sťažností je nevyhnutné pre účely uzatvárania, vykonávania následnej kontroly obchodov a plnenie povinnosti IAD vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov. Spracúvanie osobných údajov v tomto formulári uvedené na účel vybavovania podnetov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov IAD v súvislosti s vybavovaním doručeného podnetu. Informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené na webovom sídle IAD www.iad.sk.

Podávanie a vybavovanie reklamácií sa riadi Reklamačným poriadkom vypracovaným IAD Investments, správ. spol., a.s.

Podávanie a vybavovanie sťažností sa riadi Poriadkom o postupe pri vybavovaní sťažností. vypracovaným IAD Investments, správ. spol., a.s.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.