IAD ONLINE

IAD ONLINE poskytuje našim klientom údaje a neustály prehľad o ich investíciách prostredníctvom zabezpečeného prístupu. Služba umožňuje sledovať vývoj hodnoty investície, elektronicky podávať žiadosti o výplatu alebo trvalé vyplácanie podielových listov, požiadať o presun prostriedkov medzi jednotlivými fondmi a rušiť žiadosti o trvalé vyplácanie podielových listov.

Jednou z výhod IAD ONLINE je možnosť podávať vybrané typy žiadostí bez toho, aby bolo nutné navštíviť IAD Investments osobne, alebo príslušnú žiadosť overovať u notára (prístup PLUS).

Služba bezplatná a dostupná vo viacerých jazykoch. Získate ju automaticky
pri vyplnení Žiadosti o registráciu podielnika a investovaním do niektorého z našich produktov. Typ zabezpečeného prístupu si môžete zvoliť podľa Vašich preferencií a počas celého investičného obdobia, môžete kedykoľvek požiadať
o jeho zmenu.

IAD Online

Typy zabezpečeného prístupu

IAD Investments umožňuje klientovi v službe IAD ONLINE nasledovné funkcionality (viď tabuľka):

Pasívny
(všetky PF)
-
-
PLUS
(všetky PF)
(všetky PF)
(iba ZDK*)

K aktivácií IAD ONLINE prístupu je potrebné:

Pasívny prístup - Majetok v podielovom fonde alebo majetok v individuálnej správe aktív (investor má
vo svojom majetku aspoň jeden podielový list niektorého
z Podielových fondov alebo má s IAD Investments uzavretú zmluvu o riadení portfólia).

Prístup PLUS - Majetok v podielovom fonde alebo majetok
v individuálnej správe aktív, bankový účet (investor má ako majiteľ účtu vedený bežný účet v banke so sídlom na území členského štátu Európskej únie), mobilné telefónne číslo.

Podrobné informácie o službe IAD ONLINE, tlačivá potrebné k zriadeniu online prístupu a cenník nájdete v časti Dokumenty a tlačivá.

Bezpečnosť

Aby Váš prístup do IAD ONLINE ostal v bezpečí, odporúčame nepoužívať systém na verejných počítačoch (v internetových kaviarňach, školských učebniach
a pod.). Svoje prihlasovacie údaje (heslo, šifrovací kľúč) neprezrádzajte a list, na ktorom Vám bezpečnostné prvky boli doručené, starostlivo uschovajte. Prihlasovacie údaje neposielajte formou e-mailu a neklikajte na linky zaslané e-mailom, a to ani v prípade, že sa odosielateľ vydáva za spoločnosť
IAD Investments, správ. spol., a.s. Naša spoločnosť od Vás nebude nikdy vyžadovať ich zaslanie.

Pri prvom prihlásení prostredníctvom zabezpečeného prístupu do IAD ONLINE odporúčame zmeniť Vaše prístupové údaje.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.