Zlúčenie podielového fondu KD Prosperita do KD RUSSIA

Vážení podielnici,

predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol. a.s. vám oznamuje, že z dôvodu zefektívnenia správy podielových fondov a na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska dňa 6.11.2017 zlúčilo podielový fond KD Prosperita do podielového fondu KD RUSSIA. Pre podielnikov fondu KD Prosperita to znamená, že 6.11.2017 boli všetky ich podielové listy vymenené za podielové listy fondu KD RUSSIA. Fond KD Prosperita zanikol zlúčením v súlade s rozhodnutím Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie podielových fondov zo dňa 18.9.2017 č.z.: 100-000-060-351 k č.sp.: NBS1-000-015-020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.9.2017.