Akcia s Prvým realitným fondom - Získajte 5% za 500 dní

PODMIENKY AKCIE:

Ak v období od 6.8.2018 do 31.10.2018 investujete do Prvého realitného fondu, o.p.f. pod špecifickým symbolom 5500 na 500 dní, získate výnos minimálne 5%.

Základné informácie:

Trvanie akcie: od 6.8.2018 do 31.10.2018

Bankové spojenie: IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913, BIC: CEKOSKBX

Variabilný symbol: rodné číslo/IČO

Špecifický symbol: 5500

Vstupný poplatok: 3 %

Výstupný poplatok: 0 %

SÚŤAŽ "INVESTUJTE A RELAXUJTE"

Investujte do akcie 5% za 500 dní s Prvým realitným fondom a vyhrajte relaxačný pobyt vo Wellness hoteli Patince s polpenziou, vstupom do bazénového a saunového sveta, a masážou podľa vlastného výberu. Podrobné informácie nájdete v Štatúte súťaže.

Výhercovia súťaže:
5.9.2018 - p. František Č. z Košíc
5.10.2018 - p. Dušan F. zo Želiezoviec 
5.11.2018 - p. Renáta B. zo Sobraniec
 

Leták akcie
Verejný prísľub

 

Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.