Akcia s Prvým realitným fondom - Získajte 7% za 777 dní

PODMIENKY AKCIE:

Ak v období od 15.12.2016 – 28.2.2017 investujete do Prvého realitného fondu, o.p.f. pod špecifickým symbolom 7777 na 777 dní, získate výnos minimálne 7%.


Základné informácie:

Trvanie akcie: od 15.12.2016 do 28.2.2017

Bankové spojenie: IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913, BIC: CEKOSKBX

Variabilný symbol: rodné číslo/IČO

Špecifický symbol: 7777

Vstupný poplatok: 3 %

Výstupný poplatok: 0 %


Verejný prísľub »
Leták akcie »

Upozornenie: So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondu v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments, správ. spol, a.s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok v podielovom fonde  je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie  s trhom nehnuteľností.